Bou & Associats | Acaba el termini per presentar els comptes anuals
Acaba el termini per presentar els comptes anuals

Acaba el termini per presentar els comptes anuals

La temporada de resultats ja és aquí. Les empreses tenen obligacions durant aquest mes de juliol, com presentar la declaració de l’Impost de Societats o dipositar en el Registre Mercantil els seus comptes anuals. En aquest cas serien les corresponents a 2018.

El termini màxim per aprovar els comptes anuals en junta és de 6 mesos, des de la data de tancament de l’exercici; per la qual cosa per a la majoria de les societats (les que tanquen l’exercici a 31 de desembre de cada any) el termini màxim de presentació en el Registre Mercantil acaba el 30 de juliol.

El 30 de juliol, per tant, serà l’últim dia que puguin fer-ho i, segons la Llei de Societats de Capital, aquesta responsabilitat recau sobre l’administrador.

Els errors més freqüents que cometen les empreses són cinc: No presentar els comptes, desconèixer les sancions, usar plantilles, no actualitzar les dades de l’òrgan d’administració i no incloure l’informe d’auditoria.

En aquests i altres casos amb el mateix resultat, les societats s’enfrontarien a importants sancions, així com el tancament registral de la mateixa; el que impediria la inscripció d’actes i documents de la societat. Cal destacar tres:

1. Les societats no podran inscriure en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi (excepte el cessament de l’administrador, una revocació de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors).

2. El tancament del Registre Mercantil impedirà a tercers conèixer la situació financera de la societat, el que provocarà que es presumeixi que existeixen complicacions econòmiques o de gestió de la societat.

3. La imposició de sancions administratives que consisteixen en una multa que pot comportar des de 1.200€ fins a 60.000€. En el cas que la facturació anual de la societat o, si escau, del grup de societats, sigui superior a 6.000.000€, el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000€.

Deu novetats que cal tenir en compte per a la present campanya            
1. La presentació telemàtica dels dipòsits de comptes s’ha de fer en els models normalitzats aprovats per l’ordre ministerial i amb les variacions que ha determinat la Resolució de 22 de maig de 2019, la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

2. Haurà de constar, a l’apartat corresponent del full de dades generals d’identificació i informació complementària (IDA2/IDP2) tant el total de la base de repartiment, així com l’aplicació del mateix, de tots dos exercicis. Igualment s’ha de fer constar, amb indicació numèrica, els dies que determinen el període mitjà de pagament als proveïdors. En el supòsit de no consignar xifres en algun dels exercicis, s’ha d’indicar la causa, en l’apartat 01903 del full destinat a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP2). En el cas que la societat hagi tingut un resultat de pèrdues, aquesta xifra només haurà de constar a la casella 91000 corresponent a “Saldo del compte de pèrdues i guanys” sense que hi hagi la seva aplicació a cap concepte.

3. Les societats que disposin de LEI (Legal Entity Identifier) a la data de formulació dels comptes hauran de fer constar aquest codi en el full destinat a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1) casella 0109.

4. Totes aquelles societats que presentin informe d’auditoria per al seu dipòsit, hauran de fer constar el codi ROAC de l’auditor signat.

5. Si en el Certificat de l’acta de la Junta consta que acompanya dipòsit el document corresponent a l’Estat de Canvis sobre Patrimoni Net, s’exigirà que s’aporti per al seu dipòsit, “pel que recomanem que els models de certificats que s’utilitzin per presentar-se amb els comptes anuals no portin, en aquest cas, la referència a l’esmentat document”.

6. En els comptes anuals telemàtics i en suport CD/DVD, la data d’expedició del certificat de l’Acta de la Junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel Programa D2, no pot ser mai anterior a la data de generació de la pròpia empremta.

7. Quan el document de Titularitat Real es presenti en format paper haurà d’anar signat i datat, de manera autògrafa, per l’administrador o els administradors de la societat.

8. Per evitar defectes per la seva complimentació errònia respecte del nou document de Titularitat Real, totes aquelles societats que no cotitzen en borsa i que no hagin modificat la Titularitat Real respecte de la comunicada en els comptes anuals de l’exercici 2017, hauran d’omplir la primera casella amb un SI, i la segona amb un NO.

9. Seran defectuosos els comptes anuals en què es complimenti el document “Sobre Serveis a Tercers” i no consti la societat prèviament inscrita en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos.

10. Els comptes anuals de les societats que constin inscrites en el citat Registre de Prestadors i no emplenin aquest document, no seran correctes. La data en què acaba el termini per a la inscripció dels subjectes obligats al Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos és el 4 de setembre del 2019.