Bou & Associats | Actualitats Fiscals Desembre 2019
Actualitats Fiscals Desembre 2019

Actualitats Fiscals Desembre 2019

SUMARI

  1. Canvis en els models 390, 349, 347 i 190.
  2. Possibles novetats tributàries per a l’any 2020.
  3. Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat de l’IVA per a 2020.
  4. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’IIVTNU (Plusvàlua) quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut.
  5. La renúncia als drets de subscripció preferent és una donació a efectes fiscals.
  6. La despesa de cotització a autònoms és deduïble, encara que el càrrec d’administrador no sigui retribuït.
  7. Impost sobre el Valor Afegit. Manera de computar els terminis per a la rectificació ”a la baixa” de quotes repercutides.