Bou & Associats | Actualitats Fiscals Gener 2019
Actualitats Fiscals Gener 2019

Actualitats Fiscals Gener 2019

SUMARI

  1. Exempció en l’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social.
  2. Mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i règim especial simplificat en l’IVA per a 2019.
  3. Novetats comptables en perspectiva.
  4. Procediment d’infracció contra Espanya (Número 2014/4330) per la regulació del règim sancionador de la declaració de béns i drets a l’estranger (model 720).
  5. Mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
  6. Els subjectes no obligats a documentar les seves operacions vinculades poden ser sancionats per aplicació del règim sancionador general de la Llei General Tributària.
  7. La presentació d’una declaració extemporània de l’Impost de Societats impedeix la compensació de bases imposables negatives.
  8. Modificacions en el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.