Bou & Associats | Actualitats Fiscals Juliol - Agost 2019
Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2019

SUMARI

  1. L’administració no pot revisar conforme a un nou criteri una liquidació que s’ajusta al criteri anterior.
  2. Vinculació de la valoració d’immobles efectuada per una altra administració.
  3. Llibertat d’amortització: termini per a l’exercici de l’opció.
  4. Sol·licituds de devolució per motiu de maternitat / paternitat quan existeix una prèvia resolució desestimatòria i ferma.
  5. Destinació a ús turístic de l’habitatge habitual. Deducció per inversió d’habitatge habitual.
  6. Operacions vinculades, regularitzat la despesa de l’entitat matriu en favor de la participada, l’administració ha d’ajustar el correlatiu ingrés en la vinculada.
  7. Inscripció en el Registre Mercantil dels professionals que presten serveis a empreses.
  8. Modificació del termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE 2019 per a quotes nacionals i provincials.