Bou & Associats | Actualitats Fiscals Maig 2019
Actualitats Fiscals Maig 2019

Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI

  1. Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica.
  2. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat.
  3. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra el Reial decret-llei 2/2016 que va introduir un import mínim en els pagaments fraccionats en l’Impost de Societats.
  4. La controvertida aplicació d’incentius fiscals en l’IRPF com a conseqüència de les aportacions voluntàries realitzades a col·legis concertats.
  5. Que el consum elèctric de l’habitatge habitual no sigui l’ordinari d’una família, no priva del dret a deducció per habitatge habitual en l’IRPF.