BOU & ASSOCIATS - Informació general

Política de Protecció de Dades

Bou & Associats, SA (BOU) amb l'afany de ser capdavanter en l'ús de les noves tecnologies i el gran avenç tecnològic que està experimentant la nostra societat actual, i particularment, en el marc dels serveis de la informació i del comerç electrònic que comporta el tractament de gran quantitat de dades de caràcter personal, va decidir recent estrenada la llei, implantar les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per donar als nostres clients la total confiança de que les seves dades seran tractades amb tota la diligència i deure professional i que només seran utilitzades per a les finalitats concertades entre ambdues parts.

Les dades personals recaptades a través de la web www.bouassociats.com o del nostre correu electrònic admin@bouassociats.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de BOU, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a BOU & ASSOCIATS implica el consentiment del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altre normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:

BOU & ASSOCIATS, SA
C/ Sèquia, 11 - 13, 4ª planta
17001 - GIRONA

A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos" (www.agpd.es), al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com