Legislació & Novetats

S’estableix que la retribució dels consellers amb funcions executives ha d’estar subjecta no només a la formalització d’un contracte amb el mateix Consell d’Administració amb les cauteles previstes en la Llei, sinó que també la seva retribució ha d’estar subjecta al principi de reserva estatutària que estableix l’article 217 de la Llei de Societats de Capital.
A voltes amb la retribució dels administradors
El Reglament General de Protecció de Dades està dissenyat per atorgar major seguretat i control a les persones sobre la seva informació personal, així com per establir unes regles comunes a tot Europa de protecció d'aquesta informació.
Nou Reglament General de Protecció de Dades
L’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats que regula les operacions vinculades, establint en primera instància que aquestes operacions s’han de valorar pel seu valor de mercat, entès com aquell que s’hauria acordat entre parts independents, respectant el principi de lliure competència.
Com valorar les Operacions Vinculades?
Com cada any volem resumir els aspectes pràctics de l'actuació inspectora d'Hisenda que poden afectar el vostre dia a dia.
Pla d'Inspecció 2018 de l'Agència Tributària

Les modificacions referents al Subministrament Immediat d'Informació (SII), entraran en vigor l'1 de juliol de 2018

Modificació del Subministrament Immediat d'Informació (SII)
Les principals modificacions afecten a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i l'Impost sobre el Valor Afegit
Novetats en els Reglaments de l'IRPF, IS e IVA
 
L’AEAT imposa una nova obligació d’informació a les plataformes col·laboratives en l’arrendament d’immobles d'ús turístic
 
L'Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari per a 2018
El codi LEI serà obligatori a partir del 3 de gener de 2018
Codi LEI - El nou identificador d'entitat jurídica
Sí que es podrà ajornar l'IVA el 2017.
Ajornament IVA 2017
Coneix l'àmplia varietat de cursos que oferim.
Catàleg Formació Grup Bou & Associats SA 2018
Gran atractiu i potencial de rendibilitat enfront de les opcions actuals a Espanya.
Oportunitat d'Inversió (Real Estate)
Només pels treballadors que estiguin dins el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Bases de Cotització Autònoms 2016
L'aplicació d'aquestes reserves, permetrà reduir el resultat a pagar en l'Impost sobre Societats en funció dels beneficis obtinguts.
Nous Incentius Fiscals en l'Impost de Societats de 2015

Nous requisits, limitacions i exclusions per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, a partir de l'01/01/2016.

Novetats en Mòduls per 2016
Activitats incloses en Estimació Objectiva i Règim Simplificat

Exclusió en l'IVA del Règim especial del recàrrec d'equivalència a partir de l'1 de gener 2016.

Societats Civils i Comunitats de Béns que realitzen vendes al detall
 
Quines novetats contempla el Nou Reglament de l'Impost sobre Societats?
 
Novetats Societats: Civils, Limitades i Anònimes
 
LLEI 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària
 
LLEI 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària
 
LLEI 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
La Reforma Fiscal, estableix que les societats civils a fi mercantil passaran a tributar a partir del 01/01/2016 en l'Impost de Societats.
Desapareixen les Societats Civils a partir de l'exercici 2016?
Publicada el 30/03/2015 i ha entrat en vigor el 01/04/2015.
Llei de Desindexació de l'Economia Espanyola
Preguntes freqüents DAFAS (Deduccions Anticipades Familiars per famílies nombroses i persones amb discapacitat)
 
Programa d'Ajuda: Càlcul de Guanys Patrimonials
 
Projecte de Llei IRPF
Avantprojecte de Llei IRPF
 
Projecte de Llei IS
Avantprojecte de Llei IS
 
Projecte de Llei IVA
Avantprojecte de Llei IVA
 
Projecte de Llei IRNR
Avantprojecte de Llei IRNR
 
Solucions per a les empreses, les persones i autònoms

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com