Directori de serveis

 
L'Assessoria va néixer amb l'objectiu de facilitar a les empreses gironines la gestió de totes les tasques administratives i fiscals.
 
Oferim els serveis d'una assessoria multidisciplinar amb total professionalitat, proporcionant una atenció global als nostres clients.

A B&A, hi trobarà l'atenció experta i professionalitzada d'un ampli equip humà reforçada per l'experiència de més de 60 anys.

Si està interessat en algun servei en concret, sol·liciti un Pressupost.
Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del client (out-office) o a les nostres oficines (in-office):

> Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons la normativa vigent.

> Llibre de factures emeses. Llibre de factures rebudes. Llibre d'inversions.

> Tutoria en la direcció de la seva activitat econòmica a través de l'anàlisi del compte d'explotació.

> Informes econòmics: valoració de l'activitat econòmica, diagnòstic de la situació patrimonial i financera del negoci.
 
Dirigir-se a:
> Declaració de la Renda. Inici de la campanya el mes de maig.

> Presentació i assessorament de declaracions fiscals/impostos periòdics i anuals: Impost de Societats, IVA, IRPF, operacions intracomunitàries, etc.

> Tràmits i assistència davant organismes oficials: Hisenda, Generalitat..., amb alta/baixa d'activitat, obligacions fiscals, etc.

> Obtenció de certificats de corrent de pagaments, de subcontractistes i de subvencions.

> Representació a inspeccions fiscals, gestió de requeriment i interposició de recursos, gestió d'ajornaments.

> Estudi i càlculs per optimitzar al màxim la càrrega tributària en tots els impostos: incentius fiscals, deduccions, bonificacions...
 
> Estudi i càlcul de l'impost de successions i donacions.
 
Dirigir-se a:
> Alta i baixa d'Autònoms.

> Estudi i tramitació de la consideració d'autònom dependent.

> En cas que en la seva activitat tingui treballadors contractats:
• Confecció de nòmines i models RNT, RLC per al conjunt de treballadors de la seva empresa.

• Altes, baixes, modificacions de contractes, jubilacions, pensions, acomiadaments...
• Tràmits i assistència davant organismes públics: Tresoreria Seguretat Social, INS.

> Prevenció de riscos laborals.

> Representació davant la Inspecció de Treball i també en les conciliacions al CMAC i/o al Jutjat Social.

> Estudi i planificació d'ERO.

> Assessorament en matèria laboral com: acomiadaments, revisió de contractes de treball, tramitació de l'atur, baixes laborals, incapacitacions, invalidesa.
 
Dirigir-se a:
> Renegociacions de condicions d'hipoteques i altres tipus de crèdits.

> Assessorament en l'obtenció de préstecs, crèdits..., tant a nivell particular com per la seva activitat. ICO.

> Assessorament en la gestió de les inversions financeres (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc).

> Anàlisi i planificació d'inversions, i el seu finançament.
 
> Plans de Pensions.

> Assessorament en la gestió patrimonial.
 
Dirigir-se a:
> Assessorament Jurídic en l'àmbit empresarial.
 
> Estudi per a la determinació de la millor opció societària per emprendre una activitat econòmica: entitat mercantil, societat civil, comunitat de béns...
 
> Reclamacions i recursos davant l'Administració Pública en relació a impostos com taxes municipals, IBI, ITP i llicències d'activitat, entre d'altres.
 
> Redacció i revisió de contractes: compravendes, préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, donacions, etc.
 
• Dret Laboral:
> Negociacions amb treballadors.
 
> Assistències a CMAC i judicis per reclamacions laborals: acomiadaments, reclamació de salaris.
 
> Tràmits, reclamacions i recursos davant l'Administració Pública: TGSS, INSS, FOGASA.
 
> Reclamacions extrajudicials i / o judicials de qualsevol tipus.
Per exemple:
- Morosos.
- Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
- Resolució de contractes. En cas necessari, interposició de demandes.
 
> Assessorament Jurídic en àmbit personal:
- Assessorament i planificació hereditària.
- Testaments.
- Acceptacions d’herència: gestions amb notaria, càlcul d’impostos, canvis de titularitat.
- Reclamacions hereditàries: legítima, impugnació de testaments, particions hereditàries.
- Assessorament i redacció de convenis de separació/divorci.
- Mediació en conflictes relatius a béns conjugals, fills...
- Interposició i seguiment de demandes judicials de separació/divorci, de modificació de mesures, de nul·litats matrimonials.
- Assessorament, redacció, revisió de contractes com ara: compravendes, arrendaments, préstecs, servituds, drets de pas entre finques...
- Resolució de contractes: redacció de documents i, en cas necessari, interposició de demanda judicial.
 
Dirigir-se a:
A través de la societat Finques Sèquia, SL
 
> Constitució i gestió de comunitats de propietaris.

> Reclamació de morosos.

> Gestions amb tercers: ajudes rehabilitació, subministraments, assegurances.

> Assistència a Juntes de Comunitats.

> Reclamacions i recursos davant l'Administració Pública en relació a impostos, sancions i multes com: taxes municipals, IBI, ITP, entre d’altres.

> Assessorament Urbanístic: expropiacions, cessions de finques.

> Representació en gestions davant l'Administració Pública: Ajuntament, Cadastre, Generalitat...

> Querelles i denúncies relacionades amb assumptes matrimonials, accidents de circulació, etc.

> Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.

> Reclamació de danys.
 
Dirigir-se a:
> En l’àmbit particular:
• Assegurança de Salut.
• Assegurança de Vida.
• Assegurança Lloguer protegit.
• Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, vaixells, etc.
• Assegurança Multirisc: habitatge, robatori, incendi, inundacions, aiguats, terrorisme, etc.
• Assegurança de Defensa Jurídica.

> En l’àmbit de la seva activitat econòmica:
• Assegurança per Responsabilitat Civil.
• Assegurança Multirisc: robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.
• Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, barques, etc.
• Assegurança Lloguer Protegit.
• Assegurança de Defensa Jurídica.

> Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.
 
Dirigir-se a:
A través de la societat Operdata Solutions, SL

> Implantació de la Llei 15/1999 i RD 1720/2007 de Protecció de Dades.

> Inscripció de fitxers a l'Agència de Protecció de Dades.

> Formació en Protecció de Dades.

> Realització d'auditories, tant externes com internes, d'acord amb la Llei 15/1999 i RD 1720/2007.

> Elaboració de contractes complementaris necessaris una vegada implantada la Llei de Protecció de Dades.
 
Dirigir-se a:
A través de la societat Angle Informàtica, SL

> Venta de software i de hardware (des de programes de gestió a consumibles).

> Manteniment i seguiment de possibles incidències informàtiques de les seves oficines i/o per suport remot, sense necessitat de desplaçar-nos.

> Assessorament en implantació de projectes informàtics.

> Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància i control d'accessos.

> Solucions de seguretat informàtica.

> Implantació de sistemes de comunicacions entre oficines, creació de xarxes informàtiques.

> Sistemes de còpies de seguretat online.
 
Dirigir-se a:

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com