El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

El passat 28 de desembre el Govern va aprovar dos Reials Decrets Llei, el RDL 26/2018, pel qual es creen mesures d’urgència sobre creació artística i cinematogràfica i el RDL 27/2018, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que tenen incidència en l’àmbit tributari. Aquestes normes es van publicar al BOE de … Llegiu mésEl Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

L’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

Com cada any, l’AEAT ha publicat les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019, en les quals s’identifiquen les principals àrees en què se centraran les actuacions de l’Agència Tributària, els mitjans i mecanismes amb els quals compten per dur a terme les actuacions de control, etc. Com en anys … Llegiu mésL’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

Noves mesures antifrau proposades pel govern

El passat 23 d’octubre, es va publicar per a informació pública l’Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que transposa la Directiva ATAD i la Directiva sobre mecanismes de resolució de litigis fiscals, i introdueix modificacions en diverses normes tributàries. A més d’incorporar el Dret de la Unió Europea … Llegiu mésNoves mesures antifrau proposades pel govern

Com es valora la retribució en espècie percebuda per l’administrador de la societat?

Una consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (en endavant DGT), de 3 de juliol de 2018, aclareix per fi els dubtes sobre si les retribucions en espècie percebudes pels administradors de societats han de valorar-se a valor de mercat -segons les regles de valoració d’operacions vinculades- o, si, per contra, resulten aplicable les … Llegiu mésCom es valora la retribució en espècie percebuda per l’administrador de la societat?

Dos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Juntament a la publicació de l’Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, el passat 23 d’octubre, també es van publicar a informació pública dos Avantprojectes que preveuen la creació de dos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres (ITF) i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals (IDSD). A continuació, resumim, a … Llegiu mésDos nous impostos: l’Impost sobre Transaccions Financeres i l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Qui és el subjecte passiu de l’IAJD en les escriptures de préstecs hipotecaris? El Reial decret llei aprovat pel Govern

El passat 8 de novembre, el Govern va aprovar el Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, publicat al BOE del dia 9. Amb la … Llegiu mésQui és el subjecte passiu de l’IAJD en les escriptures de préstecs hipotecaris? El Reial decret llei aprovat pel Govern

Modificació del Subministrament Immediat d’Informació (SII)

El dimarts 27 de febrer de 2018 es va publicar al BOE, l’Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen qüestions referents al Subministrament Immediat d’Informació, entrarà en vigor l’1 de juliol de 2018. Tal i com s’estableix en les disposicions generals de l’Ordre, durant els mesos de vigència de la normativa … Llegiu mésModificació del Subministrament Immediat d’Informació (SII)

Codi LEI: El nou identificador d’entitat jurídica

A partir de gener de 2018, totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial. Aquest codi identificador, anomenat codi LEI, ho hauran d’obtenir totes les persones jurídiques que operen en els següents productes: Renda Fixa, Renda Variable, … Llegiu mésCodi LEI: El nou identificador d’entitat jurídica