Bou & Associats | Consells per rebaixar el seu IRPF
Consells per rebaixar el seu IRPF

Consells per rebaixar el seu IRPF

1. Aportacions a plans de pensions
Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (assegurances, plans de previsió assegurats, …) ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir, l’import dels ingressos tributables, sent el límit màxim de la reducció la menor de les següents quantitats:

  • 8.000€.

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts durant l’exercici.

A més de la reducció anterior, els contribuents el cònjuge no obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000€, podran reduir de la seva base imposable les aportacions realitzades durant l’exercici al pla de pensions del seu cònjuge, amb el límit de 2.500€ anuals.

Es podran realitzar a més aportacions a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat física igual o superior al 65%, o psíquica igual o superior al 33%. Si qui realitza l’aportació té relació de parentiu o tutoria amb el discapacitat, la reducció tindrà un límit de 10.000€ anuals. No obstant això, si qui realitza aquestes aportacions és el mateix discapacitat, la reducció no podrà superar 24.250€.

2. Rescat del pla pensions
Quan es rescata el pla de pensions, l’import obtingut tributa com a rendiments del treball a la base imposable general de l’Impost, per tant, al tipus marginal de l’impost.

Per això, si s’està estudiant la possibilitat de rescatar el pla de pensions, convé fer càlculs i tenir present que resultarà més avantatjós fer-ho en un exercici en el qual s’hagin obtingut baixos ingressos, evitant així pujades de tipus per salts de tram a l’escala de gravamen.

A més, convé tenir en compte que, si es rescata un pla de pensions, es podrà aplicar la reducció del 40% per la part corresponent a les aportacions anteriors a 2007, i sempre que es percebi en forma de capital, és a dir, en un pagament únic. Segons el moment en què es produeixi la contingència, ens podrem trobar amb les següents possibilitats:

  • Contingències esdevingudes en l’any 2010 o abans: Pot aplicar la reducció del 40%, però només si la prestació en forma de capital es percep fins al 31 de desembre de 2018.

  • Contingències esdevingudes entre 2011 i 2014: Només es pot aplicar la reducció del 40%, però per a això cal que el capital es percebi fins a la fi del vuitè exercici següent al de la contingència.

  • Contingències esdevingudes en el 2015 i següents: La reducció del 40% només es pot aplicar si la prestació es percep en l’exercici en què es produeix i en els 2 següents.

3. Primes satisfetes a assegurances de dependència
També estan previstes reduccions per les aportacions realitzades a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència. Podran realitzar aportacions i aplicar la reducció tant el propi contribuent com els parents fins al tercer grau, sempre que el conjunt de les reduccions no sigui superior a 8.000€ anuals.

4. Plans d’estalvi a llarg termini “Pla d’Estalvi 5”
Invertir en un Pla d’Estalvi a Llarg pot resultar interessant, ja que els rendiments obtinguts quedaran exempts de tributació en l’IRPF.

Aquestes inversions poden instrumentalitzar:

  • En Assegurances Individuals de Vida a Llarg Termini (SIALP).

  • Comptes Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (CIALP).

Aquest benefici fiscal exigeix ​​el compliment de determinats requisits. Així, l’aportació màxima anual no pot excedir els 5.000€ , s’exigeix ​​una permanència de 5 anys des que es va realitzar la primera aportació, és a dir, no es pot disposar de les aportacions durant aquest termini i els plans s’han de fer efectius transcorreguts els 5 anys, pel total i en forma de capital, mai en forma de renda.

El benefici fiscal es perd si es disposa del capital abans del transcurs dels 5 anys o si se supera l’import màxim anual d’aportacions.

5. Compensació de guanys amb pèrdues
Si s’han obtingut guanys patrimonials durant l’exercici, per exemple per la transmissió d’un immoble o un altre element patrimonial, s’hauran d’integrar a la base imposable de l’Estalvi i tributar per això a tipus que oscil·len entre el 19 i 23%. No obstant això, el contribuent pot reduir aquest cost fiscal si es tinguessin saldos negatius pendents de compensar procedents de transmissions d’exercicis anteriors, ja que la Llei admet la seva compensació en els quatre exercicis següents al de la seva generació. Si no hi saldos negatius pendents, també pot reduir el cost fiscal si es portessin a terme, abans de finalitzar l’any, altres transmissions, com ara venda d’accions (fàcilment realitzables), que originen pèrdues. D’aquesta manera es tributaria únicament per la diferència.

A més, des de la reforma de l’Impost que va entrar en vigor el 2015, es permet la compensació del saldo negatiu procedent de la integració i compensació de rendiments de capital mobiliari (dividends, interessos, etc.) amb el saldo positiu resultant d’integrar i compensar els guanys i pèrdues patrimonials, amb el límit del 25% del saldo positiu.

6. Beneficis aplicables a majors de 65 anys
Si es tracta de contribuents majors de 65 anys, la Llei estableix la possibilitat d’aplicar els següents beneficis fiscals:

1.- D’una banda, queda exempta de tributació el guany patrimonial obtingut per la transmissió de qualsevol element patrimonial (immobles diferents a l’habitatge habitual, accions, drets, etc.) si l’import obtingut en la transmissió es reinverteix, en el termini de 6 mesos, en la constitució d’una renda vitalícia a favor seu.

Es limita l’exempció, ja que la quantitat màxima que a aquest efecte podrà destinar-se a constituir rendes vitalícies serà de 240.000€.

2.- D’altra banda, també queda exempta de tributació, sense necessitat de reinversió, la plusvàlua generada per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent major de 65 anys, tenint en compte que es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent hagi residit durant un període d’almenys tres anys.

7. Deducció per inversió en habitatge habitual
Tot i que la deducció per inversió en habitatge habitual es va eliminar amb efectes 1 de gener de 2013, els contribuents que encara conserven el dret a aplicar-se-la –aquells que van adquirir l’habitatge habitual amb anterioritat a 31 de desembre de 2012 i vinguessin aplicant-se la deducció- es poden deduir el 15% de les quantitats satisfetes en l’exercici per a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge, sent la base màxima de deducció de 9.040€.

En els casos en què s’adquireixi l’habitatge amb préstec hipotecari, si les quantitats destinades durant l’exercici a pagar la hipoteca no arribessin a l’import màxim de base de deducció, pot resultar d’interès amortitzar préstec abans del 31 de desembre fins a arribar a aquest import (9.040€), ja que d’aquesta manera s’aprofita al màxim la deducció.

8. Exempció per reinversió d’habitatge habitual
També, els contribuents que transmetin el seu habitatge habitual i reinverteixin les quantitats obtingudes en l’adquisició d’un nou habitatge habitual (en el termini de 2 anys anteriors o posteriors a aquesta transmissió) podran deixar exempta el guany patrimonial obtingut. Perquè l’habitatge es consideri habitual, el contribuent ha de residir-hi durant un termini continuat de 3 anys. Es pot considerar habitatge habitual quan, no residint aquest termini, concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d’habitatge (matrimoni, separació matrimonial, trasllat per motius laborals, obtenció d’ocupació més avantatjosa, etc.).

9. Exempció parcial de rendes derivades de la transmissió de determinats immobles
Els contribuents que transmetin en l’exercici béns immobles urbans que haguessin estat adquirits a títol onerós a partir del 12 de maig de 2012 i fins al 31 de desembre de 2012, podran deixar exempta el 50% del guany patrimonial obtingut derivada de la transmissió.

10. Deducció per lloguer d’habitatge habitual
Aquesta deducció es va suprimir a partir de 2015. No obstant això, poden seguir gaudint d’ella els contribuents amb ingressos inferiors a 24.107,20€ anuals que van signar el contracte d’arrendament amb anterioritat a aquesta data, hagin satisfet quantitats en concepte de lloguer d’habitatge habitual i s’haguessin deduït per això en exercicis anteriors.

L’import de la deducció és de 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

Referent a això, convé revisar les deduccions addicionals establertes per les Comunitats Autònomes.

11. Contribuents que percebin ingressos per lloguer
Els contribuents que tinguin immobles arrendats han de declarar els ingressos obtinguts i tributar per ells com rendiments de capital immobiliari. No obstant això, de les rendes obtingudes es podran deduir una sèrie de despeses que la Llei considera fiscalment deduïbles. Entre ells, les quantitats pagades en concepte d’interessos i despeses de finançament, despeses de comunitat (si corren de compte de l’arrendador), reparacions, amortització de l’immoble, l’IBI, la taxa d’escombraries, saldos de dubtós cobrament i altres despeses de serveis professionals.

Addicionalment, la llei estableix un incentiu fiscal a l’arrendament d’immobles destinats a habitatge habitual de l’arrendatari. En aquests casos, l’arrendador pot aplicar-se una reducció del 60% sobre el rendiment net obtingut (ingressos menys despeses), el que suposa que només es tributa sobre el 40% dels rendiments.

Per tant, si el contribuent té la intenció de llogar un immoble, resultarà més avantatjós que el destí sigui habitatge habitual de l’arrendatari, i d’aquesta manera poder beneficiar-se de la reducció.

12. Deducció per donatius
Realitzar donacions a fundacions, associacions i ONGs també desgrava en l’IRPF.

  • Les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no regulades en la Llei 49/2002 donaran dret a aplicar una deducció en la quota de l’Impost del 10% de les quantitats donades.

  • Pels donatius realitzats a entitats sense fins lucratius a les quals sigui d’aplicació la Llei 49/2002, els contribuents podran deduir de la quota de l’Impost el 75% dels primers 150€ donats i del 30% de la resta de l’import que superi aquests 150€. Aquest últim percentatge serà del 35% en cas de donacions plurianuals, és a dir, si hagués fet donacions per import igual o superior a la mateixa entitat en els dos exercicis anteriors.

13. Deducció per aportacions a partits polítics
Els contribuents podran deduir de la quota de l’impost el 20% de les quotes d’afiliació a partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d’electors, sent la base màxima de deducció de 600€ anuals.

14. Inversió en empreses de nova creació
Invertir en projectes d’emprenedors pot ser una altra manera de pagar menys en l’IRPF. Els contribuents podran deduir de la quota de l’impost el 20% de les quantitats satisfetes en el període la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sent la base màxima de deducció de 50.000€ anuals.

15. Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat
Les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat realitzades pel cònjuge, parents en línia directa o col·lateral fins al tercer grau, o els que el tinguin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment, donen dret a reduir la base imposable de l’aportant, amb el límit de 10.000€ anuals.