Bou & Associats | Deduccions autonòmiques a l'IRPF per despeses escolars
Deduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Deduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Amb l’arribada de setembre, cal tenir en compte que determinades Comunitats Autònomes (en endavant “CCAA”), tenen previstes certes deduccions en la declaració de l’IRPF per haver incorregut en determinades despeses com ara compra de llibres, material escolar, uniformes, classes d’idiomes o escoles bressol. Les deduccions més comunes existents a les CCAA per aquests conceptes són: per compra de llibres de text i material escolar, despeses educatives en infantil, ESO i FP bàsica, per cura de fills menors de tres anys, etc.

És important destacar també que, en cas d’haver percebut ajudes o beques per a l’adquisició dels llibres o material escolar, aquestes hauran de minorar l’import de la despesa a deduir.

D’aquesta manera, les referides deduccions es podran aplicar en la declaració corresponent a l’exercici en què s’hagi incorregut en les referides despeses, i no estan previstes en totes les CCAA com, per exemple, a Catalunya.

També cal tenir en consideració que, en la majoria de les CCAA, la possibilitat d’aplicar aquestes deduccions està supeditada al compliment de certs requisits i no es poden aplicar en tots els casos, ja que en moltes ocasions cal atendre també a les rendes percebudes pels contribuents. Addicionalment, la majoria de les CCAA estableixen límits a l’aplicació d’aquestes deduccions, oscil·lant els mateixos entre 25 i 400 euros en la majoria de les CCAA, que s’aplicarà per descendent o conjunt de descendents depenent de la CCAA de què es tracti.

Per aquesta raó, i amb l’objecte de no tenir problemes per poder aplicar les deduccions en qüestió, és important recordar la importància de guardar factures o qualsevol altre mitjà econòmic admès en Dret corresponents a aquestes despeses per poder acreditar els mateixos. Com a casos especials destaca la normativa autonòmica de Canàries, que exigeix que la factura estigui emesa a nom del contribuent, així com la de la Comunitat Valenciana, on és requisit indispensable que les despeses incorregudes hagin estat pagades amb targeta de crèdit o dèbit, transferència, xec nominatiu o ingrés en compte en entitats de crèdit.