Bou & Associats | Efectes laborals de la vaga general a Catalunya
Efectes laborals de la vaga general a Catalunya

Efectes laborals de la vaga general a Catalunya

Degut a la convocatòria d’una VAGA GENERAL A CATALUNYA per part de la Intersindical-CSC pel proper dia 21 de febrer de 2019, es poden produir una sèrie d’incidències que poden tenir conseqüències en matèria laboral i de Seguretat Social.

La participació del treballador en una vaga convocada legalment no pot comportar cap tipus d’imposició de sanció disciplinària però si que es pot sancionar els fets aliens a la suspensió del contracte de treball amb motiu de la Vaga (ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballin a l’empresa o als familiars que conviuen amb ells, la transgressió de la bona fe contractual o abús de confiança…). El tancament patronal podrà ser utilitzat per l’empresa com a mesura excepcional i temporal en casos molt concrets, i que no han de passar conjuntament, com són:

  • Existeixi un perill notori de violència sobre les persones o dany greu per a persones o coses.

  • Ocupació il·legal del centre de treball o perill cert de que es produeixi.

  • Inassistència o irregularitat en el treball que impedeixi greument el procés normal de producció.

Els efectes laborals que pot causar la vaga general és la suspensió del contracte de treball i, en conseqüència, queda suspesa les obligacions recíproques de treballar i d’abonar la remuneració, així com de l’obligació de cotitzar d’aquells treballadors que s’acullen al seu dret de Vaga.

En quant als efectes en matèria de Seguretat Social, durant la situació de Vaga, el treballador segueix en situació d’alta especial a la Seguretat Social. Al finalitzar la vaga, l’empresa haurà d’informar dels treballadors que l’han secundat per tal de realitzar els descomptes pertinents dins la fulla de salaris i per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social els treballadors que han exercit el seu dret a la vaga en un termini de 3 dies naturals a partir del dia següent de la suspensió del contracte de treball.

La present circular té un caràcter merament informatiu, ja que és un recull d’aquells aspectes laborals que segons el nostre criteri poden ser del seu interès i per tant, si desitja una millor i acurada informació amb una atenció personalitzada al seu cas, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Laboral.