Bou & Associats | El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries
El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

El passat 28 de desembre el Govern va aprovar dos Reials Decrets Llei, el RDL 26/2018, pel qual es creen mesures d’urgència sobre creació artística i cinematogràfica i el RDL 27/2018, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que tenen incidència en l’àmbit tributari. Aquestes normes es van publicar al BOE de 29 de desembre i, per tant, estan en vigor des d’aquest dia, encara que, com veurem, algunes d’aquestes mesures produeixen efectes en dates diferents.

Les dues normes s’han convalidat al Congrés, de manera que, a continuació, assenyalem les modificacions més significatives.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
Es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, derogant, amb efectes per a l’exercici 2018, les obligacions imposades al productor que condicionaven l’aplicació de la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per a l’execució d’una producció estrangera i que estaven posant en risc la realització de produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya. En quedar derogades aquestes obligacions, s’incorpora a la Llei la remissió al fet que es regulin reglamentàriament les obligacions que haurà de complir el productor que decideixi acollir-se a aquest incentiu fiscal.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
– A partir l’1 de gener de 2019, el tipus de retenció aplicable als rendiments del capital mobiliari derivats de la propietat intel·lectual, quan qui els percep no és l’autor, passa de ser el 15% (anteriorment aquests rendiments es retenien al 19%). Quan siguin rendiments obtinguts a Ceuta o Melilla amb dret a deducció, el percentatge de retenció es reduirà en un 60%, i es fixa el tipus de retenció en el 9%.

– Es declaren exemptes les prestacions públiques per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades en la LGSS. Aquesta exempció es declara amb efectes per a l’exercici 2018 i els anteriors no prescrits, és a dir, 2014, 2015, 2016 i 2017. També estaran exemptes les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes a professionals no integrats en el RETA per mutualitats de previsió social que actuïn com a alternativa. Per als funcionaris públics que no tinguin dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat, es declara l’exempció de la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat en la quantia que la Seguretat Social reconegui com a prestació màxima per aquests conceptes. L’excés sobre aquest límit haurà de tributar com a rendiments del treball.

– Per als contribuents que tributin en règim de “Mòduls”, es prorroguen un any més els límits quantitatius la superació implicaria l’exclusió d’aquest règim. Per tant, per a l’exercici 2019 les magnituds excloents seran les recollides en la següent taula:

Conjunt d’activitats econòmiques (excepte les agrícoles, forestals i ramaderes): Exercici 2019: 250.000€ (es computen totes les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura).
Operacions per les que s’estigui obligat a emetre factura per ser el destinatari empresari o professional: Exercici 2019: 125.000€.
Conjunt d’activitats agrícoles i ramaderes (i forestals): Exercici 2019: 250.000€ (es computen totes les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura).
Volum de compres i béns i serveis en l’any anterior, excloses les adquisicions d’immobilitzat: Exercici 2019: 250.000€.

Addicionalment, s’estableix un nou termini de renúncia o revocació del règim de mòduls en l’IRPF i del règim simplificat de l’IVA, que serà fins el 30 de gener del 2019.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
– Es redueix la tributació dels serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, productors de pel·lícules de cinema i organitzadors d’obres de teatre i musicals. Aquests serveis, que anteriorment tributaven al tipus general del 21% d’IVA passen a tributar al tipus reduït del 10%.

– En el règim simplificat d’IVA, també es prorroguen per a l’exercici 2019 els límits quantitatius que delimiten la seva aplicació. Per a l’exercici 2019 els límits seran els reflectits en la taula anterior per al règim d’estimació objectiva o “mòduls” en l’IRPF.

– Quant al termini de renúncia o revocació d’aquest règim, també s’estableix fins al dia 30 de gener del 2019.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Es prorroga el manteniment del gravamen per a l’exercici 2019.