Bou & Associats | Flexibilització d'ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms
Flexibilització d’ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

Flexibilització d’ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

El dijous, 12 de març, el Govern, reunit en Consell de Ministres, va aprovar una sèrie de mesures urgents per a respondre a la ja coneguda com ”crisi del COVID-19”. Entre elles es troben mesures de caràcter econòmic per donar suport al sector empresarial que es pugui veure afectat. Les mesures s’han recollit en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, publicat al BOE de divendres, 13 de març, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació.

En referència a l’àmbit fiscal, l’article 14 de l’esmentat Reial decret llei preveu una mesura encaminada a flexibilitzar els ajornaments de deutes tributaris que resultarà aplicable, únicament, a PIMES i autònoms, la qual es concreta en el següent:

 • Es concedirà un ajornament de 6 mesos sense meritació d’interessos durant els 3 primers mesos, de l’ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

 • Podran ser ajornables, sense necessitat d’aportar garanties, aquells deutes l’import no excedeixi de 30.000€.

 • És necessari que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ l’any 2019.

 • És aplicable també als següents deutes tributaris (apartats b), f) i g) de l’article 65.2 de la LGT):

  • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.

  • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

  • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

Aquesta mesura afectarà, principalment, a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals de febrer, març i abril. Així mateix, també pot afectar les declaracions-autoliquidacions de l’IS de subjectes passius el tancament de l’exercici fiscal no coincideixi amb l’any natural.

En relació amb l’anterior, l’AEAT ha publicat a la seva pàgina web amb data 16 de març de 2020, instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments d’acord amb aquest Reial decret llei, en les quals s’indica el següent:

INSTRUCCIONS PROVISIONALS PER A SOL·LICITAR AJORNAMENTS D’ACORD AMB LES REGLES DE FACILITACIÓ DE LIQUIDITAT PER A PIMES I AUTÒNOMS CONTEMPLADA EN EL REIAL DECRET LLEI 7/2020, DE 12 DE MARÇ

El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d’acord amb les següents instruccions:

1) Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.

2) Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de l’AEAT, en el següent enllaç.

3) Omplir els camps de la sol·licitud.

Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament. És MOLT IMPORTANT que marqui la casella “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Al marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: “Sol·licitud acollida a el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID- 19.

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

 • Tipus de garanties ofertes“: marcar l’opció “Exempció”.

 • Proposta de terminis; nº de terminis“: incorporar el número “1”.

 • Periodicitat“: marcar l’opció “No procedeix”.

 • Data primer termini“: s’ha d’incorporar la data corresponent a contar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació (per exemple, l’autoliquidació mensual d’IVA MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 30-09-2020).

 • MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL“.

4) Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

Li apareixerà el següent missatge: La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l’opció de “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19”.

A aquests efectes, ha de tenir en compte:

Si la seva sol·licitud compleix els requisits que estableix el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març:

 • No serà objecte d’inadmissió.

 • El termini de pagament serà de 6 mesos.

 • No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Si no compleix els requisits que preveu el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, la seva sol·licitud d’ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d’inadmissió, denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l’entrada en vigor del Reial decret llei.

A continuació es reprodueix un exemple en cas d’acollir-se l’ajornament que estableix el Reial decret llei.

EXEMPLE
Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000€. Amb el Reial decret llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es meriten interessos els tres primers.

Amb Reial decret llei 7/2020: L’import a ingressar serà de 25.000€ si ingressa dins dels tres primers mesos.
Sense Reial decret llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.233,09€ si ingressa als tres mesos.
Amb Reial decret llei 7/2020: Si ingressa als quatre mesos, l’import serà de 25.078,13€.
Sense Reial decret llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.312,50€ si ingressa als quatre mesos.
Amb Reial decret llei 7/2020: Si ingressa als cinc mesos, l’import serà de 25.156,25€.
Sense Reial decret llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.391,91€ si ingressa als cinc mesos.
Amb Reial decret llei 7/2020: Si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38€.
Sense Reial decret llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.468,75€ si ingressa als sis mesos.