Bou & Associats | Hisenda tornarà també l'IRPF de la prestació per maternitat i paternitat als contribuents que van sol·licitar el reintegrament abans de la sentència del Suprem
Hisenda tornarà també l’IRPF de la prestació per maternitat i paternitat als contribuents que van sol·licitar el reintegrament abans de la sentència del Suprem

Hisenda tornarà també l’IRPF de la prestació per maternitat i paternitat als contribuents que van sol·licitar el reintegrament abans de la sentència del Suprem

Fa uns dies el Ministeri d’Hisenda ha fet públic que els contribuents que comptaven amb una resolució o sentència ferma contrària a la devolució de la prestació de maternitat o paternitat podran rebre la devolució mitjançant una nova sol·licitud posterior a la sentència del Tribunal Suprem del passat 3 d’octubre.

Després que el Tribunal Suprem dictaminés el 3 d’octubre de 2018 que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF, el Ministeri d’Hisenda va posar en marxa el desembre passat un procés de devolució de l’IRPF per als exercicis no prescrits (2014-2018).

No obstant això, van sorgir dubtes interpretatius sobre si el procés de devolució podia beneficiar a aquells contribuents que abans de la sentència del Tribunal Suprem havien reclamat la devolució i havien rebut una resolució o sentència desfavorables.

Els serveis jurídics del Ministeri d’Hisenda han dictaminat que també aquest col·lectiu té dret al reintegrament. La mesura és possible pel fet que el Reial Decret de desembre produïa efectes des de la seva entrada en vigor, però també per a exercicis anteriors no prescrits, de manera que s’entén habilitat el dret a rebre la devolució als que comptaven amb resolucions i sentències fermes en contra. La mesura també s’estén als empleats públics que perceben permisos de maternitat i paternitat a través de les mutualitats de previsió social.

A l’estar circumscrita aquesta ampliació dels beneficiaris als períodes no prescrits, afectarà casos de prestacions percebudes en els anys 2014 i següents, però també a aquells anys anteriors en els quals eventuals recursos interposats pels contribuents haguessin interromput la prescripció el temps suficient com perquè encara no s’haguessin complert els quatre anys de prescripció que marca la Llei General Tributària.

Per tant, s’estén el dret a la devolució, si bé el procediment per al contribuent és diferent. Per als anys 2014 a 2017, els contribuents hauran de presentar una sol·licitud de devolució mitjançant el mateix formulari electrònic habilitat per l’Agència Tributària que venien utilitzant des de desembre passat els sol·licitants.

El termini per a sol·licitar la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat de l’exercici 2014 ha conclòs l’1 de juliol de 2019, quan es compleixen els quatre anys que marca la legislació (excepte per a supòsits en què el termini de prescripció estigués interromput).

Per als supòsits d’anys anteriors no prescrits, la fórmula serà la d’una sol·licitud ordinària en la qual el sol·licitant aporta el seu nom, cognoms i NIF, juntament amb l’any de percepció de la prestació i el número IBAN d’un compte bancari del qual sigui titular. Aquesta sol·licitud l’ha de presentar, bé per registre electrònic o bé en qualsevol registre de l’Administració.

Totes aquelles mares i pares per als que ara s’estén el dret a la devolució i que ja haguessin presentat la sol·licitud després de la sentència del Tribunal Suprem, no necessitaran tornar a presentar ara, atès que s’ha de tramitar aquesta mateixa sol·licitud.

En el cas que aquesta segona sol·licitud s’hagués resolt en sentit negatiu, l’interessat haurà de remetre un escrit a l’Agència Tributària mostrant la seva oposició a aquesta resolució i l’Administració actuarà procedint a la devolució.