Bou & Associats | L'Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari
L’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

L’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

Com cada any, l’AEAT ha publicat les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019, en les quals s’identifiquen les principals àrees en què se centraran les actuacions de l’Agència Tributària, els mitjans i mecanismes amb els quals compten per dur a terme les actuacions de control, etc.

Com en anys anteriors, es continuarà reforçant les actuacions dirigides a millorar el compliment tributari mitjançant la transparència de la informació, l’impuls de l’assistència al contribuent, la depuració censal, la política en matèria de recaptació, o el desenvolupament del Codi de Bones Pràctiques Tributàries . Així mateix, es desenvoluparan actuacions de comprovació i investigació sobre els obligats tributaris en els quals concorren perfils de risc, prèviament definits en els instruments de planificació.

Una de les novetats que destaquen per 2019 serà l’ús intensiu de la tecnologia d’anàlisi de dades tipus “Big Data” i l’explotació de les noves fonts d’informació (/ CRS, SII, informe país per país, i informació sobre mecanismes de planificació fiscal agressiva).

Se seguiran potenciant les actuacions de control de contribuents amb grans patrimonis. A aquests efectes, es crea com a novetat, la Unitat Central de Coordinació de Control de Patrimonis Rellevants. En aquestes actuacions es va a prestar especial atenció als béns i drets situats a l’estranger, als entramats financers i societaris i a la facturació irregular. Això últim es veurà reforçat per la prohibició del programari de doble ús que permet l’administració de dobles comptabilitats que el Govern pretén aprovar en breu.

D’altra banda, s’estendrà l’aplicació dels assistents virtuals, ja utilitzats en l’IVA i el SII, a les declaracions censals dins de l’estratègia “Right from the start” i s’introduiran millores en la campanya de Renda. Com a novetat, es planteja la possibilitat de cedir la informació de clients i proveïdors als contribuents no inclosos en el SII per facilitar la presentació de les declaracions.

També, com s’ha vingut fent en els darrers anys, es continuarà el control de l’ús abusiu de societats on la finalitat es limita a reduir improcedentment la tributació, de la mateixa manera que se seguiran analitzant supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar amb l’objectiu d’avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre elles, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades.

En relació amb les actuacions de control relacionades amb l’Impost sobre Societats, com a novetat per a l’exercici 2019, l’Agència Tributària ha previst la realització d’actuacions conjuntes de les àrees de Gestió i d’Inspecció sobre el col·lectiu de societats amb molt baixa activitat, entre les que s’inclouen petites societats comercials o industrials.

En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es pretén millorar el control dels rendiments del capital immobiliari a través de la implantació d’eines de gestió de riscos i de càlcul com a instruments d’ajuda o de comprovació. Per a això, resultarà especialment útil la informació continguda en el model 179 sobre cessió d’habitatges amb finalitats turístiques.

L’existència de trames en l’IVA, les operacions de comerç electrònic o els nous mitjans de pagaments, segueixen estant en el punt de mira. Especialment rellevant ens sembla la menció a les directrius a la “moneda digital”, respecte de les quals es realitzaran les següents actuacions:

  • Anàlisi i explotació de la informació obtinguda en l’any 2018 requerida als intermediaris que intervenen en les operacions realitzades amb ”moneda digital”. Així mateix, s’estudiarà la possibilitat de realitzar nous requeriments per obtenir informació addicional.

  • Anàlisi i explotació de la informació aportada per tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades a Espanya i a l’estranger per contribuents residents a Espanya, en aplicació de la nova normativa que sigui aplicable en l’any 2019.

  • Actuacions de control amb l’objecte de garantir l’adequada tributació derivada de la titularitat i transmissió de les monedes virtuals, així com de l’origen dels fons utilitzats en l’adquisició de les mateixes.