Bou & Associats | Magnituds excloents en els mòduls 2020
Magnituds excloents en els mòduls 2020

Magnituds excloents en els mòduls 2020

En la nova ordre de mòduls 2020 no s’estableix expressament la quantia de la magnitud excloent en funció del volum de compres ni ingressos, sinó que es remet a l’import previst en l’article 3.1. a) i c) Ordre de l’IRPF i en l’article 122.dos.3r LIVA.

Encara que sí que s’estableix de manera expressa el límit per a les activitats agrícoles, forestals i ramaderes, que es manté en 250.000€.

Aclariment sobre els límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i especial simplificat de l’IVA
A través de la Disposició Transitòria 13 de la Llei de l’IVA, per al règim simplificat de l’IVA i règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, es passava d’una magnitud de 150.000€ a 250.000€.

En principi ja no es podria aplicar aquest règim transitori en 2020, tret que s’establís una nova pròrroga.

Finalment, aquesta es va establir en el B.O.E. del dia 29 de desembre, on es va aprovar el Reial decret llei 27/2018, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, com la relativa a la tributació per mòduls, sobre la base del qual, es prorroguen per a 2020 els límits per a l’exclusió del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA.

S’amplia a 2020 l’aplicació de determinades magnituds
La superació de les quals implica l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques, en concret:

a) El límit relatiu als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats s’eleva de 150.000€ a 250.000€ en general. I de 75.000€ a 125.000€ per al supòsit en què el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior es correspongui amb operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

b) El límit relatiu al volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, passa de 150.000€ a 250.000€.