Bou & Associats | Mesures en l'àmbit laboral. Reial decret llei 8/2020
Mesures en l’àmbit laboral. Reial decret llei 8/2020

Mesures en l’àmbit laboral. Reial decret llei 8/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, publicat en el BOE de 18 de març de 2020, introdueix una sèrie de mesures per fer front a la difícil situació generada per la crisi del COVID-19.

Entre d’altres, s’adopten mesures que afecten l’àmbit laboral, amb l’objectiu d’alleujar la situació de les persones treballadores afectades per l’estat d’alarma. Aquestes mesures estan encaminades a afavorir la volta a l’activitat i a l’ocupació, una vegada que la situació d’emergència sanitària conclogui.

Entre aquestes mesures destaquen les següents:

1. Caràcter preferent de la feina a distància
El teletreball tindrà caràcter preferent, l’empresa ha d’adoptar les mesures oportunes per a facilitar-ho, si això és tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat. S’estableix que aquesta mesura ha de prioritzar sobre la cessació temporal o reducció de l’activitat.

2. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada
Es reconeix el dret dels treballadors per compte aliè a adaptar la jornada laboral quan s’acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau i concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

Aquestes circumstàncies excepcionals s’entenen que concorren quan:

 • Sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19.

 • Existeixin decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

 • Quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directe del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Aquesta mesura es preveu excepcionalment per circumstàncies relacionades amb la crisi del COVID-19.

Convé destacar que, en el cas del dret a la reducció especial de jornada, la reducció pot arribar al 100%, però haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

3. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms
Es reconeix una prestació de caràcter excepcional i vigència limitada a un mes per a aquells treballadors autònoms que l’activitat quedi suspesa o quan la seva facturació es vegi reduïda en un 75% respecte al semestre anterior, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el RETA, o, si s’escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o, si no, regularitzar la situació en el termini de 30 dies.

La quantia de la prestació serà del 70% a la base reguladora o, si escau, del 70% de la base mínima de cotització quan no s’acrediti el període mínim de cotització exigible per tenir dret a la prestació.

El temps durant el qual es percep la prestació s’entendrà cotitzat a tots els efectes.

4. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTOS)
S’introdueixen determinades especialitats en els Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal amb l’objectiu de flexibilitzar els requisits i donar cobertura als treballadors afectats.

Pel que fa a la suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major s’entendrà situació constitutiva de força major:

 • Pèrdues d’activitat com a conseqüència directa del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats.

 • Tancament temporal de locals d’afluència pública.

 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.

 • Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

En cas que el cessament d’activitat no pugui acollir-se a un supòsit de força major, els ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció es tramitaran amb determinades especialitats.

Així mateix, es regulen una sèrie de mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els ERTOS per força major:

 • S’exonera a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social quan l’empresa tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

 • Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes.

Pel que fa a les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (aplicable a tots els ERTOS) destaquen les següents:

 • El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, a les persones treballadores afectades, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzat mínim necessari per a això.

 • No computar el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.