Bou & Associats | Mesures tributàries aprovades per al 2020
Mesures tributàries aprovades per al 2020

Mesures tributàries aprovades per al 2020

El 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

MESURES QUE AFECTEN L’ÀMBIT TRIBUTARI

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva (o mòduls, com es coneix col·loquialment) per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Cal recordar que, segons la legislació vigent fins a l’aprovació del Reial decret llei, en l’exercici 2020 es devien reduir els llindars a partir dels quals no es podia tributar pel mètode d’estimació objectiva. Doncs bé, amb l’aprovació del Reial decret llei es prorroguen els límits que venien aplicant-se en exercicis anteriors, evitant així que molts contribuents que venien tributant en mòduls es veiessin expulsats d’aquest règim especial.

Magnituds excloents de caràcter general són les següents:

  • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.

  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.

  • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

Com a conseqüència de l’anterior, s’estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2020 al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquest termini és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació del Reial decret llei, és a dir, fins el 29 de gener de 2020.

Impost sobre el Valor Afegit
A l’igual que passa en l’IRPF amb el mètode d’estimació objectiva, en l’IVA, també es prorroguen per 2020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca, quedant les magnituds excloents de caràcter general en les següents:

  • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.

  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.

  • Volum de compres i importacions en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

També s’estableix un termini de renúncia o revocació d’aquests règims específic per a l’any 2020, que serà d’un mes a partir del dia següent a la data de publicació del Reial decret llei, és a dir, fins el 29 de gener de 2020.

Impost sobre el Patrimoni
Es prorroga el manteniment del gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni per a l’exercici 2020.

Activitats prioritàries de mecenatge
S’inclou la relació d’activitats prioritàries de mecenatge per a l’any 2020. En aquest sentit, s’estableix que durant 2020 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades a la DA setantena primera de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. En relació amb aquestes activitats, s’eleven cinc punts percentuals els percentatges i límits de les deduccions regulades en els articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002 – Deducció per donatius per a contribuents de l’IRPF, IS i IRNR.

MESURES EN MATÈRIA CADASTRAL

El Reial decret-llei també inclou l’aprovació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans per a 2020 en els termes de l’article 32.2 de el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Quan es tracti de béns immobles valorats d’acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2019.

Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l’exercici 2019, obtinguts de l’aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l’esmentat exercici, s’aplicarà sobre aquests valors.

Quan es tracti de béns immobles que hagin tingut alteracions de les seves característiques d’acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions hagin tingut efectivitat, el coeficient s’aplica sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció General de Cadastre, amb aplicació dels mòduls que hagin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.