Bou & Associats | Nou Impost sobre actius no productius de persones jurídiques
Nou Impost sobre actius no productius de persones jurídiques

Nou Impost sobre actius no productius de persones jurídiques

La Sentència del Tribunal Constitucional 28/2019 ha validat el nou Impost sobre actius no productius de la Generalitat de Catalunya, Llei 6/2017.

De què es tracta? 
Pagar un impost sobre aquells actius que la Llei considera improductius. 

Quins actius són improductius? 
Molt important: han d’estar situats en territori català (pel que fa a immobles, la resta d’actius normalment tributaran pel fet de ser propietat de societats amb seu a Catalunya). 

Immobles que no generen ingressos, o cedits a persones vinculades fora del preu de mercat, o no afectes a l’activitat econòmica de l’empresa.  
Vehicles de més de 200 cavalls de potència no afectes a l’activitat empresarial. 
Altres: Les embarcacions i les joies, així com les obres d’art i antiguitats a partir de determinada xifra.  
La llei contempla la valoració a aplicar en cada cas i els casos, pocs, en que aquests actius no tributen. 

Qui ho ha de pagar? 
Les persones jurídiques (societats de capital principalment) que siguin titulars dels béns a 1 de Gener de cada exercici. 

Quin import s’ha de pagar? 
Sobre la valoració acumulada dels actius subjectes s’aplicarà la taula següent: 

Base liquidable fins a (€): 0,00
Quota íntegra (€): 0,00
Resta base liquidable fins a (€): 167.129,45
Tipus aplicable (%): 0,210

Base liquidable fins a (€): 167.129,45
Quota íntegra (€): 350,97
Resta base liquidable fins a (€): 167.129,43
Tipus aplicable (%): 0,315

Base liquidable fins a (€): 334.252,88
Quota íntegra (€): 877,41
Resta base liquidable fins a (€): 334.246,87
Tipus aplicable (%): 0,525

Base liquidable fins a (€): 668.499,75€
Quota íntegra (€): 2.632,21
Resta base liquidable fins a (€): 668.500,00
Tipus aplicable (%): 0,945

Base liquidable fins a (€): 1.336.999,75
Quota íntegra (€): 8.949,54
Resta base liquidable fins a (€): 1.336.999,02
Tipus aplicable (%): 1,365

Base liquidable fins a (€): 2.673.999,01
Quota íntegra (€): 27.199,58
Resta base liquidable fins a (€): 2.673.999,02
Tipus aplicable (%): 1,785

Base liquidable fins a (€): 5.347.998,03
Quota íntegra (€): 74.930,46
Resta base liquidable fins a (€): 5.347.998,03
Tipus aplicable (%): 2,205

Base liquidable fins a (€): 10.695.996,06
Quota íntegra (€): 192.853,82
Resta base liquidable fins a (€): En endavant
Tipus aplicable (%): 2,750

Exemples: 
Valoració total de 30.000€, pagament de 63€. 
Valoració total de 300.000€, pagament de 769,51€. 
El no ingrés comportarà sancions.  

Quan ho hem de pagar? 
Excepcionalment aquesta primera vegada entre l’1 d’Octubre al 30 de Novembre del 2019. 
A partir del 2020 entre l’1 i el 30 de Juny de cada any.

Per qualsevol dubte que pugui sorgir amb la lectura d’aquesta nota, per força esquemàtica, contacteu amb les nostres oficines i gustosament els atendrem. 

Girona, Setembre de 2019