Bou & Associats | Noves mesures antifrau proposades pel govern
Noves mesures antifrau proposades pel govern

Noves mesures antifrau proposades pel govern

El passat 23 d’octubre, es va publicar per a informació pública l’Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que transposa la Directiva ATAD i la Directiva sobre mecanismes de resolució de litigis fiscals, i introdueix modificacions en diverses normes tributàries.

A més d’incorporar el Dret de la Unió Europea a l’ordenament intern, introdueix canvis en diverses lleis que té per finalitat assentar paràmetres de justícia tributària i facilitar les actuacions sobre prevenció i lluita contra el frau, pilar de la política tributària del Govern.

Entre les modificacions introduïdes destaquem les següents:

Intensificació en la lluita contra els Paradisos Fiscals
S’amplia el concepte de paradís fiscal incloent-se en la llista de Paradisos Fiscals aquells països i territoris caracteritzats per:

– Facilitar l’existència de societats extraterritorials dirigides a l’atracció de beneficis fiscals sense activitat econòmica real (societats offshore).
– Existència de baixa tributació (fins ara només es contemplava la nul·la tributació).
– Opacitat i falta de transparència. En particular, la no assistència mútua o l’absència d’un efectiu intercanvi d’informació tributària amb Espanya.
– Facilitar règims fiscals preferencials que resultin perjudicials, que hauran de ser identificats.

Així mateix, s’habilita el Govern per a l’actualització permanent i dinàmica de la Llista de Paradisos.

Noves obligacions d’informació sobre les moneda digital
S’estableixen dues noves obligacions informatives per als que proporcionin serveis en nom de tercers per salvaguardar claus criptogràfiques privades que fan possible la tinença i utilització de moneda digital a Espanya o a l’estranger. Han d’informar (i) sobre titularitat i saldos de monedes virtuals i (ii) sobre les operacions en què intervinguin: adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments. Aquesta segona obligació s’estén als que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals.

Així mateix, s’ha d’informar de la propietat d’aquestes monedes a l’estranger en el Model 720 sobre béns i drets situats a l’estranger.

Substitució del litigiós “valor real” per “valor”
A la base imposable de l’Impost sobre TPO i AJD i de l’Impost sobre Successions i Donacions se substitueix el valor real per “valor” dels béns o drets que es transmetin o adquireixin, equiparant-lo al valor de mercat. Quan es tracti de béns immobles i excepte prova en contra, es presumeix que el valor de mercat és el “valor de referència” publicat per la Direcció General del Cadastre a la seva seu electrònica. S’inclourà també el valor de mercat com un dels valors a tenir en compte en l’Impost de Patrimoni, al costat del valor cadastral, el comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l’adquisició. Prohibició de “amnisties fiscals”. S’incorpora a la Llei general tributària la prohibició d’establir qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui una disminució de la quantia del deute tributari.

Modificació dels recàrrecs per ingressos extemporanis
Els ingressos fora de terminis efectuats sense requeriment previ de l’Administració tindran, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, un recàrrec creixent de l’1 per cent per cada mes complet de retard sense interessos de demora. Transcorreguts 12 mesos es meritarà un recàrrec del 15 per cent més interessos de demora. Cal recordar que la normativa vigent estableix un recàrrec del 5%, 10% i 15% quan les autoliquidacions es presenten transcorreguts 3, 6 o fins a 12 mesos de la finalització del període voluntari de pagament i del 20% quan es presentin transcorreguts més de 12 mesos.

Modificacions en la “llista de morosos”
Es disminueix a 600.000 euros l’import del deute a partir del qual els contribuents seran inclosos en la llista de deutors de la Hisenda Pública. Al costat dels deutors principals s’inclourà també als responsables solidaris.

Control del programari “de doble ús”: normalització
Els productors, comercialitzadors i usuaris dels sistemes i programes informàtics o electrònics necessaris per a la gestió de la comptabilitat, la facturació i la gestió d’empresaris i professionals, han de garantir la integritat, conservació, traçabilitat i inviolabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les que no quedi la deguda anotació en els propis sistemes.

El Govern podrà establir especificacions tècniques, així com l’obligació de certificació i normalització d’aquests sistemes i programes. A més, s’estableix un règim sancionador específic per als fabricants, productors, comercialitzadors i usuaris dels sistemes i programes. En particular, constituirà infracció que els mateixos permetin portar comptabilitat “B”, no reflectir anotacions, registrar transaccions fictícies, alterar indegudament les registrades, així com quan no compleixin les especificacions tècniques o no certifiquin. La sanció serà de multa pecuniària fixa de 150.000 per exercici fiscal, llevat l’absència de certificació que serà de 1.000 euros. També constitueix infracció la tinença de sistemes o programes no certificats quan sigui preceptiu, o l’alteració dels dispositius certificats, consistint la sanció a una multa pecuniària fixa de 50.000 euros.

Majors restriccions a la utilització de mitjans de pagament en efectiu
Es disminueix el límit de pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros, si bé se seguirà mantenint el límit de 2.500 euros per als pagaments realitzats pels particulars (persones físiques que no actuïn en qualitat d’empresaris i professionals).