Bou & Associats | Novetats en matèria de Seguretat Social 2019
Novetats en matèria de Seguretat Social 2019

Novetats en matèria de Seguretat Social 2019

En el BOE, Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, es van publicar una sèrie de novetats i modificacions importants en matèria de Seguretat Social.

Aquests són els punts més importants que creíem que poden ser del seu interès:

Salari mínim interprofessional: El Salari mínim pel 2019 queda establert en 900€ mensuals, 12.600€ anuals i 30€ diaris. En el cas de les empleades de la llar que prestin els seus serveis per hores, el salari per hora efectivament treballada és de 7,04€.

Revalorització de les pensions i altres prestacions públiques: Aquest any hi ha hagut una revalorització de les pensions d’un 1,6%. El límit establert per a la percepció de pensions públiques per l’any 2019 serà de 2.659,41€ mensuals o de 37.231,74€ anuals.

– Bases per treballadors de compte aliena: La base màxima de cotització de la Seguretat Social s’estableix en 4.070,10€ mensuals (s’incrementa un 7%). Les bases mínimes s’incrementen en un 22,3%, el mateix percentatge experimentat pel SMI.

– Treballadors autònoms: S’estén a tots els autònoms la cobertura dels accidents de treball i malaltia professionals i prestació de cessament d’activitat

– Les bases mínimes s’incrementen en un 1,25% establint-se en 944,40€ mensuals. En el cas dels autònoms societaris 1.214,10€ mensuals.
– Les bases màximes s’estableixen en 4.070,10€ mensuals.

– El tipus de cotització serà del 30% (inclou contingències comunes, contingències professionals, cessament d’activitat i formació professional).

– La tarifa plana passa de 50€ a 60€ durant el primer any. Les treballadores autònomes tindran dret a la tarifa plana en els dos anys posteriors a la baixa per maternitat sense necessitat de cessar prèviament l’activitat.

– S’estableix una nova infracció greu amb la finalitat de prevenir la figura del ”fals autònom” que es sancionarà amb una multa d’entre 3.126€ a 10.000€.

– S’incrementen les retribucions en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar: S’incrementen les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala en el mateix percentatge que augmenta el SMI. Estableix les bases de cotització en funció de 10 trams i es fixen les hores màximes treballades per tram.

– Els contractes per la formació i l’aprenentatge: S’estableix un límit màxim d’aplicació per menors de 25 anys, enlloc de per menors de 30 com estava establert fins ara.

La present circular té un caràcter merament informatiu, ja que és un recull d’aquells aspectes laborals que segons el nostre criteri poden ser del seu interès i per tant, si desitja una millor i acurada informació amb una atenció personalitzada del seu cas, es pot posar en contacte amb el nostre Departament Laboral.