Bou & Associats | "Quick fixes": la prova del transport en els lliuraments intracomunitaris
“Quick fixes”: la prova del transport en els lliuraments intracomunitaris

“Quick fixes”: la prova del transport en els lliuraments intracomunitaris

Quan una companyia realitza lliuraments intracomunitaris de béns per vendre mercaderies a empresaris localitzats en un altre país de la Unió Europea, no cal repercutir IVA en les factures emeses, ja que aquest tipus d’operacions estan exemptes en virtut de l’article 25 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit.

No obstant això, per poder aplicar l’esmentada exempció, és necessari justificar que les mercaderies han estat efectivament transportades a un altre país de la UE, de manera que, si l’Agència Tributària considera que els justificants aportats pel contribuent no són suficients per provar el transport de les mercaderies, pot exigir a la companyia que ingressi a Hisenda l’IVA que s’ha deixat de repercutir.

Amb l’entrada en vigor el passat 1 de gener de les conegudes com a “Quick fixes” o “solucions ràpides” en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit (“IVA”), i amb l’ànim d’oferir una major seguretat jurídica als contribuents, s’ha clarificat i puntualitzat quins són els justificants que l’AEAT admetrà com a vàlids per poder justificar el transport, doncs, encara que la llei no estableix límits als mitjans de prova, si s’aporten els següents documents, l’Agència Tributària no pot denegar a la companyia l’aplicació de l’exempció al realitzar lliuraments intracomunitaris de béns:

1. Si qui realitza el transport és un transportista ja sigui contractat pel venedor o el comprador, la companyia ha de disposar del contracte de transport (per exemple, quan el mateix es realitza per carretera, el contracte que sol exigir l’Agència Tributària és el “CMR”. Per ser vàlid, aquest document ha d’anar signat pel venedor (en el moment d’expedir les mercaderies), pel transportista encarregat de transportar-les i per l’adquirent (en la recepció de les mercaderies), i ha d’identificar quins béns han estat transportats, així com el seu origen i el seu destí.

2. D’altra banda, si el transport l’han realitzat el venedor o el comprador per compte propi, per justificar que el mateix s’ha efectuat, s’ha d’aportar el següent:

  • Si és el venedor el que s’encarrega de transportar la mercaderia, s’ha d’aportar un document signat i segellat pel comprador conforme li han estat lliurades les mercaderies en destí. A més, és convenient conservar els tiquets de peatges, gasolineres, restaurants o qualsevol altre mitjà de prova.

  • Si és el comprador el que s’encarrega del transport, igualment serà convenient que aquest signi un document en el qual es comprometi a transportar les mercaderies al seu país.