Bou & Associats | Una societat inactiva sense cap moviment durant l'any ha de presentar comptes anuals?
Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

. Totes les societats, incloses les inactives, estan obligades a presentar comptes anuals, independentment del seu estat. Per tant, fins i tot en el cas que no hi hagi hagut operacions durant l’exercici, caldrà presentar al Registre Mercantil tota la documentació relacionada amb els comptes.

D’acord amb el que estableix el Codi de Comerç en el seu Títol III sobre la comptabilitat dels empresaris, totes les societats mercantils han de portar una comptabilitat ordenada, d’acord a l’activitat desenvolupada i sense distingir si aquesta segueix en funcionament o no. Concretament, es refereix al llibre d’Inventaris i Comptes Anuals i al Diari, a més del llibre d’Actes.

D’altra banda, cal tenir en compte que les societats inactives, encara que no desenvolupin activitat econòmica han de seguir fent front a les seves obligacions, a saber: préstecs pendents, subministraments, lloguers, comissions per comptes bancaris, amortització en cas de mantenir immobilitzat, despesa del Registrador mercantil per presentació de comptes anuals… situacions que, per insignificants que siguin, generaran els moviments comptables corresponents, que afectaran el balanç.

No obstant això, moltes són les empreses que en declarar-se inactives deixen de realitzar aquestes obligacions, amb les conseqüències del seu incompliment. En aquest sentit, el tancament del full registral de la societat suposarà un maldecap per als administradors tant si decideixen dissoldre i liquidar la societat inactiva com reactivar-la. Aquí trobarà com solucionar aquesta situació.

No s’ha d’oblidar que el transcurs d’un any sense activitat és una causa legal de dissolució de la societat d’acord estable amb l’article 363 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, amb els problemes que això pot suposar per a l’administrador.