Bou & Associats

Actualitats Fiscals Maig 2021

SUMARI El Tribunal Suprem amplia el marge de les empreses per a la deducció de despeses en l’Impost sobre Societats. La Direcció General de Tributs fixa criteri sobre la residència fiscal dels teletreballadors. Tributació en IRPF de la devolució per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de diferències de quotes del RETA per … Llegiu més

Els autònoms que teletreballen per causa del COVID no podran deduir les despeses per subministraments

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, va introduir avantatges fiscals per als autònoms permetent, a partir de l’1 de gener de 2018, la deduïbilitat de noves despeses en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Concretament, aquestes mesures es refereixen a les despeses per subministraments -per … Llegiu més

Quin és el lloc de realització de l’activitat, a efectes d’IAE, quan els empleats teletreballen?

Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs (en endavant DGT), en una recent Consulta vinculant de 6 de novembre de 2020, V3293-20. L’entitat consultant es dedica principalment, a la realització d’activitats jurídiques, comptables, d’auditoria i assessoria fiscal, etc., estant els seus empleats teletreballant en els seus llocs de residència. Segons la DGT … Llegiu més

La compravenda d’una farmàcia ha de tributar per Actes Jurídics Documentats

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat en dos recents sentències de 26 de novembre -rec. 3873/2019 i rec. 3631/2019– sobre la subjecció o no a l’ITP i AJD, en la modalitat AJD, de les primeres còpies d’escriptures que documentin la compravenda d’una oficina de farmàcia. La segona sentència reprodueix, en essència, la primera, per la qual … Llegiu més

Circular informativa: Comunitat de Béns

Resolució de la Dependència de Gestió Tributària de l’AEAT, Delegació de GIRONA: L’adquisició en proindivís d’un immoble per diverses persones, determina l’existència d’una comunitat de béns. I això, succeeix així per imperatiu legal, tal com estableix el Codi Civil en l’article 392: ‘Hi ha comunitat de béns quan la propietat d’una cosa o d’un dret … Llegiu més

Pot un professional deduir en el seu IRPF les despeses de telèfon mòbil?

Per a un professional, determinar quines despeses són deduïbles de la seva activitat ha estat sempre una qüestió conflictiva, sobretot quan es tracta de despeses associades a béns que, per la seva naturalesa, poden també utilitzar-se en l’esfera personal per a fins particulars. Tal és el cas del cotxe, l’ordinador, la tablet o el telèfon … Llegiu més

La cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari

La Direcció General de Tributs en la seva consulta V2305-19 de 5 de setembre s’ha pronunciat sobre el cas d’un contribuent que cedeix gratuïtament a la seva neboda pel període de 10 anys, l’ús d’un habitatge de la seva propietat. L’arrendament, subarrendament o cessió i constitució de drets o facultats d’ús o gaudi sobre béns … Llegiu més

Societat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l’AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l’Impost sobre Societats?

La data exacta en què es considera extingida una societat i per tant conclòs el període impositiu resultarà de ″vital importància″ a l’efecte d’iniciar el còmput del termini de presentació de l’Impost sobre Societats i d’aquesta manera evitar sancions per declaracions extemporànies (entre altres). Al parlar de societats mercantils que tributen per l’Impost sobre Societats, … Llegiu més

La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Recentment, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre determinats aspectes fiscals relacionats amb els serveis de cashback, concretament sobre la tributació en l’IVA i sobre l’alta en l’IAE. Per als que no estiguin familiaritzats amb el terme, sàpiguen que el cashback és un servei que poden prestar determinats establiments comercials -com supermercats, gasolineres, estancs, … Llegiu més

El Tribunal Suprem determina la no deduïbilitat en IRPF del vehicle afecte parcialment a l’activitat

Sempre ha estat una qüestió polèmica la determinació de les despeses que pot deduir-se un contribuent que desenvolupi una activitat professional i prova d’aquesta conflictivitat patent són les nombroses consultes que es plantegen a la Direcció General de Tributs, i els pronunciaments dels tribunals superiors de justícia , no sempre coincidents causa de l’enorme casuística … Llegiu més