Bou & Associats

Pot la societat oposar-se a la voluntat de separació del soci per falta de distribució de dividends?

L’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, regula el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends, de tal manera que si es compleixen una sèrie de requisits el soci està legitimat per abandonar la societat adquirint un … Llegiu més