Àrees B&A

 • ÀREA FISCAL
 • Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte de l’IRPF i de l’Impost de Societats.
 • Planificació, preparació, gestió i presentació dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i sobre Societats.
 • Declaracions censals, petició de certificats i etiquetes.
 • Gestions relatives a l’Impost sobre Successions i Donacions i la seva planificació.
 • Assessorament comptable a l’empresa, al personal comptable o administratiu de l’empresa.
 • Assessorament en la confecció de balanços.
 • Assessorament en les obligacions formals de l’empresa.
 • Confecció de la comptabilitat en petites empreses.
 • Assistència davant l’Administració Tributària, per tal de fer front a possibles inspeccions i/o requeriments de la mateixa.
 • Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisis de les seves conseqüències (doble imposició i tributació no residents).
 • Preparació i desenvolupament de seminaris formatius relacionats amb aquest àmbit.
 • Especial diagnòstic de les conseqüències d’aquest àmbit en la empresa familiar.
 • Anàlisis de la problemàtica fiscal de les fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Servei de consultoria fiscal permanent: visites, telèfon, circulars.
 • ÀREA COMPTABLE
 • Posada en funcionament de comptabilitats i seguiment de les mateixes: tutoria comptable-fiscal continuada.
 • Confecció memòria anual pel Registre Mercantil e informes similars.
 • Revisió analítica de balanços i comptes d’explotació per l’ajuda a la gestió.
 • Mecanització de comptabilitats, serveis de centre de càlcul.
 • ÀREA CONSULTORIA
 • Tutoria a la direcció de l’empresa, gestió i planificació de la mateixa.
 • Elaboració de diagnòstics sobre la situació del negoci.
 • Aplicació del mètode DIEM.
 • Estudi, elaboració i seguiment de plans de viabilitat d’empreses.
 • Valoració de béns i accions. Peritatges a partir de comptabilitats i contractes.
 • Muntatges de sistemes de càlcul de costos empresarials.
 • Elaboració i seguiment de pressupostos empresarials.
 • Assessorament i gestions en la compravenda de negocis.
 • Recerca de socis i/o col·laboracions, també a l’estranger.
 • Consultoria Mediambiental.
 • Implantació de sistemes de formació.
 • ÀREA LABORAL
 • Confecció i extinció de contractes laborals.
 • Planificació del seguiment de tota la problemàtica de nòmines de l’empresa.
 • Liquidació de quotes a la Seguretat Social en els diferents règims.
 • Tramitació de jubilacions i pensions.
 • Tramitació d’expedients de regulació de llocs de treball.
 • Assistència davant la Magistratura i la Inspecció de Treball.
 • Avaluació de l’adaptació a la legislatura sobre riscos laborals.
 • ÀREA AUDITORIA
 • Auditoria de comptabilitats, tant obligatòries per imperatiu legal, com voluntàries per reforçar l’acció de la direcció.
 • Realització de pre-auditories per localitzar els punts més febles de l’empresa i la seva comptabilitat.
 • Investigació de fraus.
 • Control de filials.
 • ÀREA JURÍDICA
 • Dret Mercantil: contractes, constitució d’empreses, dissolucions, canvis estatutaris, fusions, escissions, renovació de càrrecs, assistència a Juntes i Consells.
 • Tramitació de Concurs d’acord amb la nova llei concursal.
 • Seguiment d’impagaments.
 • Constitució de societats a l’estranger.
 • Domiciliació de societats.
 • Representació de negocis estrangers a Espanya.
 • Dret Civil.
 • Dret Penal.
 • Testaments.
 • Especialització en Empreses Familiars: planificació de la successió i confecció del protocol familiar.
 • Contractacions amb l’Administració Pública.
This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices