Àrees B&A

 • ÀREA FISCAL
 • Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte de l’IRPF i de l’Impost de Societats.
 • Planificació, preparació, gestió i presentació dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i sobre Societats.
 • Declaracions censals, petició de certificats i etiquetes.
 • Gestions relatives a l’Impost sobre Successions i Donacions i la seva planificació.
 • Assessorament comptable a l’empresa, al personal comptable o administratiu de l’empresa.
 • Assessorament en la confecció de balanços.
 • Assessorament en les obligacions formals de l’empresa.
 • Confecció de la comptabilitat en petites empreses.
 • Assistència davant l’Administració Tributària, per tal de fer front a possibles inspeccions i/o requeriments de la mateixa.
 • Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisis de les seves conseqüències (doble imposició i tributació no residents).
 • Preparació i desenvolupament de seminaris formatius relacionats amb aquest àmbit.
 • Especial diagnòstic de les conseqüències d’aquest àmbit en la empresa familiar.
 • Anàlisis de la problemàtica fiscal de les fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Servei de consultoria fiscal permanent: visites, telèfon, circulars.
 • ÀREA COMPTABLE
 • Posada en funcionament de comptabilitats i seguiment de les mateixes: tutoria comptable-fiscal continuada.
 • Confecció memòria anual pel Registre Mercantil e informes similars.
 • Revisió analítica de balanços i comptes d’explotació per l’ajuda a la gestió.
 • Mecanització de comptabilitats, serveis de centre de càlcul.
 • ÀREA CONSULTORIA
 • Tutoria a la direcció de l’empresa, gestió i planificació de la mateixa.
 • Elaboració de diagnòstics sobre la situació del negoci.
 • Aplicació del mètode DIEM.
 • Estudi, elaboració i seguiment de plans de viabilitat d’empreses.
 • Valoració de béns i accions. Peritatges a partir de comptabilitats i contractes.
 • Muntatges de sistemes de càlcul de costos empresarials.
 • Elaboració i seguiment de pressupostos empresarials.
 • Assessorament i gestions en la compravenda de negocis.
 • Recerca de socis i/o col·laboracions, també a l’estranger.
 • Consultoria Mediambiental.
 • Implantació de sistemes de formació.
 • ÀREA LABORAL
 • Confecció i extinció de contractes laborals.
 • Planificació del seguiment de tota la problemàtica de nòmines de l’empresa.
 • Liquidació de quotes a la Seguretat Social en els diferents règims.
 • Tramitació de jubilacions i pensions.
 • Tramitació d’expedients de regulació de llocs de treball.
 • Assistència davant la Magistratura i la Inspecció de Treball.
 • Avaluació de l’adaptació a la legislatura sobre riscos laborals.
 • ÀREA AUDITORIA
 • Auditoria de comptabilitats, tant obligatòries per imperatiu legal, com voluntàries per reforçar l’acció de la direcció.
 • Realització de pre-auditories per localitzar els punts més febles de l’empresa i la seva comptabilitat.
 • Investigació de fraus.
 • Control de filials.
 • ÀREA JURÍDICA
 • Dret Mercantil: contractes, constitució d’empreses, dissolucions, canvis estatutaris, fusions, escissions, renovació de càrrecs, assistència a Juntes i Consells.
 • Tramitació de Concurs d’acord amb la nova llei concursal.
 • Seguiment d’impagaments.
 • Constitució de societats a l’estranger.
 • Domiciliació de societats.
 • Representació de negocis estrangers a Espanya.
 • Dret Civil.
 • Dret Penal.
 • Testaments.
 • Especialització en Empreses Familiars: planificació de la successió i confecció del protocol familiar.
 • Contractacions amb l’Administració Pública.