Comptabilitat & Auditoria

 • Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del client o a les nostres oficines.
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons la normativa vigent.
 • Compliment de requisits formals:
 • Tancament de l’exercici.
 • Confecció dels estats financers.
 • Confecció i presentació de l’Impost de Societats i Comptes Anuals.
 • Legalització de llibres oficials de societats mercantils, associacions, fundacions i cooperatives.
 • Tutoria en la direcció de l’empresa a través de l’anàlisi dels estats financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc).
 • Presentació de balanços a entitats financeres.

Persones de contacte

 • Informes econòmics: valoració de l’empresa, diagnòstic de la situació del negoci, etc.
 • Peritatges econòmics per actuacions judicials i extrajudicials.
 • Implementació de sistemes de costos.
 • Elaboració, implantació i seguiment de pressupostos. Funció del controller.
 • Elaboració, implantació i seguiment de plans de viabilitat d’empreses.
 • Realització de preauditories per localitzar els punts més febles de l’empresa.
 • Auditoria de Comptes Anuals, tant les obligatòries per imperatiu legal com les voluntàries per reforçar l’acció de la Direcció.
 • Revisió limitada d’estats financers.

Persones de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices