Comptabilitat & Auditoria

 • Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del client o a les nostres oficines.
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons la normativa vigent.
 • Compliment de requisits formals:
 • Tancament de l’exercici.
 • Confecció dels estats financers.
 • Confecció i presentació de l’Impost de Societats i Comptes Anuals.
 • Legalització de llibres oficials de societats mercantils, associacions, fundacions i cooperatives.
 • Tutoria en la direcció de l’empresa a través de l’anàlisi dels estats financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc).
 • Presentació de balanços a entitats financeres.

Persones de contacte

 • Informes econòmics: valoració de l’empresa, diagnòstic de la situació del negoci, etc.
 • Peritatges econòmics per actuacions judicials i extrajudicials.
 • Implementació de sistemes de costos.
 • Elaboració, implantació i seguiment de pressupostos. Funció del controller.
 • Elaboració, implantació i seguiment de plans de viabilitat d’empreses.
 • Realització de preauditories per localitzar els punts més febles de l’empresa.
 • Auditoria de Comptes Anuals, tant les obligatòries per imperatiu legal com les voluntàries per reforçar l’acció de la Direcció.
 • Revisió limitada d’estats financers.

Persones de contacte

×
×

Carretó