Jurídica

 • DRET MERCANTIL: Assessorament Jurídic en l’àmbit d’empreses
 • Constitució d’empreses.
 • Dissolució i liquidació d’empreses.
 • Redacció, revisió i modificació d’Estatuts.
 • Nomenament i cessament de càrrecs.
 • Due diligence legal: procés de compravenda d’empreses.
 • Fusions i escissions.
 • Redacció i revisió de contractes: préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, compravenda i donacions de participacions i/o finques.
 • Assistència a Juntes i Consells d’Administració.
 • Impugnació extrajudicial i judicial d’acords socials.
 • DRET ADMINISTRATIU
 • Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos com taxes municipals, IBI, ITP i llicències d’activitat, entre d’altres.
 • DRET PENAL
 • Querelles i denúncies contra socis, administradors i/o tercers.
 • Insolvències punibles (alçament de béns).
 • DRET LABORAL
 • Negociacions amb treballadors.
 • Assistències a CMAC i judicis per reclamacions laborals: acomiadaments, reclamació de salaris…
 • Tràmits, reclamacions i recursos davant l’Administració Pública: TGSS, INSS, FOGASA.
 • DRET CONCURSAL
 • Plantejament jurídic davant de situació de concurs (abans anomenada fallida i suspensió de pagaments).
 • Interposició, seguiment i negociació de procediments concursals.
 • Comunicacions de crèdits enfront empreses concursades.
 • Reclamacions extrajudicials i/o judicials de qualsevol tipus; per exemple Morosos.
 • Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
 • Resolució de contractes. En cas necessari, interposició de demandes.
 • Assessorament Jurídic en l’àmbit personal:
 • Assessorament i planificació hereditària.
 • Testaments.
 • Acceptacions d’herència: gestions amb notaria, càlcul d’impostos, canvis de titularitat.
 • Reclamacions hereditàries: legítima, impugnació de testaments, particions hereditàries.
 • Assessorament i redacció de convenis de separació/divorci.
 • Mediació en conflictes relatius a béns conjugals, fills…
 • Interposició i seguiment de demandes judicials de separació/divorci, de modificació de mesures, de nul·litats matrimonials.
 • Assessorament, redacció, revisió de contractes com ara: compravendes, arrendaments, préstecs, servituds, drets de pas entre finques…
 • Resolució de contractes: redacció de documents i, en cas necessari, interposició de demanda judicial.

Persones de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices