Laboral

  • Confecció de nòmines i models RNT, RLC per al conjunt de treballadors dela seva empresa.
  • Altes, baixes, modificacions de contractes, jubilacions, pensions, acomiadaments…
  • Tràmits i assistència davant organismes públics: Tresoreria de la Seguretat Social, INS.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Representació davant la Inspecció de Treball i també en les condicions al CMAC i/o al Jutjat Social.
  • Estudi i planificació d’ERTO.

Persones de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices