Administració i Mediadors Concursals

A través de la societat Experts en Tècniques Concursals

 • Assessorament i defensa d’empreses insolvents
 • Estudi, planificació i assessorament previ a situacions de crisi empresarial, amb la finalitat d’avaluar els avantatges i els riscos de la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari.
 • Preparació de documentació necessària per a la sol·licitud de concurs voluntari, verificant el compliment dels requisits legals, i direcció lletrada de tot el procediment.
 • Preparació i negociació d’expedients de regulació d’ocupació concursal.
 • Elaboració de proposta de conveni (quitança i/o espera) per a la seva aprovació a la Junta de Creditors.
 • Assessorament i direcció lletrada en incidents concursals, així com en totes les seccions del procediment concursal.
 • Assessorament i defensa dels membres de l’òrgan d’administració afectats per accions declaratives de responsabilitat en la secció de qualificació de concurs.
 • Assessorament i direcció lletrada de deutors què hagin estat declarats en situació de concurs necessari.     
 • Assessorament i defensa de creditors durant el concurs
 • Comunicació de crèdits a l’administració concursal, seguiment de procediments concursals.
 • Gestió de la devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Assessorament i direcció lletrada en impugnacions de l’inventari i/o de la llista de creditors.
 • Assessorament i direcció lletrada en accions de rescissió, accions de reintegració i en la secció de qualificació del concurs.
 • Assessorament i direcció lletrada en la tramitació de concurs necessari de deutors insolvents, com a mesura per a la recuperació de crèdits.
 •  Reestructuració d’empreses
 • Anàlisi i diagnòstic de la situació real de l’empresa: Auditoria preconcursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.
 • Elaboració de Plans de Viabilitat.
 • Reestructuracions laborals: Negociació i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni preconcursals (quitança i/o espera).
 • Negociació d’acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.
 • Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, i la seva defensa jurídica.
 • Informes pericials per jutjats i tribunals
 • Emissió d’informes pericials en l’àrea economicofinancera sobre les matèries següents:
 • Estats financers i llibres de comptabilitat; verificació de documents comptables.
 • Càlculs de matemàtica financera.
 • Valoració d’empreses, unitats productives, carteres de clients, etc.
 • Indemnitzacions per dany emergent i lucre cessant.
 • Valoració d’immobles.

Persona de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices