Fiscal

  • Presentació i assessorament de declaracions fiscals/impostos periòdics i anuals: Impost de Societats, IVA, IRPF, operacions intracomunitàries…
  • Tràmits i assistència davant organismes oficials: Hisenda, Generalitat…, amb alta/baixa activitat, obligacions fiscals, etc.
  • Obtenció de certificats de corrent de pagaments, de subcontractistes i de subvencions entre d’altres.

Persones de contacte

  • Representació a inspeccions fiscals, gestió de requeriments i interposició de recursos, gestió d’ajornaments.
  • Estudi i càlculs per optimitzar al màxim la càrrega tributària en tots els impostos: incentius fiscals, deduccions, bonificacions…

Persona de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices