Fiscal

  • Presentació i assessorament de declaracions fiscals/impostos periòdics i anuals: Impost de Societats, IVA, IRPF, operacions intracomunitàries…
  • Tràmits i assistència davant organismes oficials: Hisenda, Generalitat…, amb alta/baixa activitat, obligacions fiscals, etc.
  • Obtenció de certificats de corrent de pagaments, de subcontractistes i de subvencions entre d’altres.

Persones de contacte

  • Representació a inspeccions fiscals, gestió de requeriments i interposició de recursos, gestió d’ajornaments.
  • Estudi i càlculs per optimitzar al màxim la càrrega tributària en tots els impostos: incentius fiscals, deduccions, bonificacions…

Persona de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices