Protecció de Dades

A través de la societat Operdata Solutions

Servei d’Adaptació a la normativa de Protecció de Dades
S’ofereix una solució integral d’adaptació del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client, formació, seguiment, auditoria i, per tant, la màxima garantia d’una veritable adequació a la normativa.

  • Adaptació dels Procediments. 
  • Controls de compliment i seguiment.
  • Elaboració del Registre d’Activitats.
  • Revisió dels procediments.
  • Revisió de garanties dels Encarregats del Tractament, elaboració i adaptació de contractes.
  • Desenvolupament de les Polítiques de Protecció de Dades.
  • Elaboració de documentació legal juntament amb el manual de protocols.
  • Formació i conscienciació del personal.
  • Defensa jurídica. (si s’escau)
  • Consultors professionals en RGPD, LSSI…

Persones de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices