Comunitat de Propietaris

A través de la societat Finques Sèquia

  • Constitució i gestió de comunitats de propietaris.
  • Reclamació de morosos.
  • Gestions amb tercers: ajudes rehabilitació, subministraments, assegurances.
  • Assistència a Juntes de Comunitats.
  • Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos, sancions i multes com: taxes municipals, IBI, ITP, entre d’altres.
  • Assessorament Urbanístic: expropiacions, cessions de finques.
  • Representació en gestions davant l’Administració Pública: Ajuntament, Cadastre, Generalitat…
  • Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
  • Reclamació de danys.

Persona de contacte