Comunitat de Propietaris

A través de la societat Finques Sèquia

  • Constitució i gestió de comunitats de propietaris.
  • Reclamació de morosos.
  • Gestions amb tercers: ajudes rehabilitació, subministraments, assegurances.
  • Assistència a Juntes de Comunitats.
  • Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos, sancions i multes com: taxes municipals, IBI, ITP, entre d’altres.
  • Assessorament Urbanístic: expropiacions, cessions de finques.
  • Representació en gestions davant l’Administració Pública: Ajuntament, Cadastre, Generalitat…
  • Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
  • Reclamació de danys.

Persona de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices