Àrees B&A - Bou & Associats

Àrees B&A

Àrea Fiscal
 • Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte de l’IRPF i de l’Impost de Societats.

 • Planificació, preparació, gestió i presentació dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i sobre Societats.

 • Declaracions censals, petició de certificats i etiquetes.

 • Gestions relatives a l’Impost sobre Successions i Donacions i la seva planificació.

 • Assessorament comptable a l’empresa, al personal comptable o administratiu de l’empresa.

 • Assessorament en la confecció de balanços.

 • Assessorament en les obligacions formals de l’empresa.

 • Confecció de la comptabilitat en petites empreses.

 • Assistència davant l’Administració Tributària, per tal de fer front a possibles inspeccions i/o requeriments de la mateixa.

 • Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisis de les seves conseqüències (doble imposició i tributació no residents).

 • Preparació i desenvolupament de seminaris formatius relacionats amb aquest àmbit.

 • Especial diagnòstic de les conseqüències d’aquest àmbit en la empresa familiar.

 • Anàlisis de la problemàtica fiscal de les fundacions i entitats sense ànim de lucre.

 • Servei de consultoria fiscal permanent: visites, telèfon, circulars.

Àrea Comptable
 • Posada en funcionament de comptabilitats i seguiment de les mateixes: tutoria comptable-fiscal continuada.

 • Confecció memòria anual pel Registre Mercantil e informes similars.

 • Revisió analítica de balanços i comptes d’explotació per l’ajuda a la gestió.

 • Mecanització de comptabilitats, serveis de centre de càlcul.

Àrea Consultoria
 • Tutoria a la direcció de l’empresa, gestió i planificació de la mateixa.

 • Elaboració de diagnòstics sobre la situació del negoci.

 • Aplicació del mètode DIEM.

 • Estudi, elaboració i seguiment de plans de viabilitat d’empreses.

 • Valoració de béns i accions. Peritatges a partir de comptabilitats i contractes.

 • Muntatges de sistemes de càlcul de costos empresarials.

 • Elaboració i seguiment de pressupostos empresarials.

 • Assessorament i gestions en la compravenda de negocis.

 • Recerca de socis i/o col·laboracions, també a l’estranger.

 • Consultoria Mediambiental.

 • Implantació de sistemes de formació.

Àrea Laboral
 • Confecció i extinció de contractes laborals.

 • Planificació del seguiment de tota la problemàtica de nòmines de l’empresa.

 • Liquidació de quotes a la Seguretat Social en els diferents règims.

 • Tramitació de jubilacions i pensions.

 • Tramitació d’expedients de regulació de llocs de treball.

 • Assistència davant la Magistratura i la Inspecció de Treball.

 • Avaluació de l’adaptació a la legislatura sobre riscos laborals.

Àrea Auditoria
 • Auditoria de comptabilitats, tant obligatòries per imperatiu legal, com voluntàries per reforçar l’acció de la direcció.

 • Realització de pre-auditories per localitzar els punts més febles de l’empresa i la seva comptabilitat.

 • Investigació de fraus.

 • Control de filials.

Àrea Jurídica
 • Dret mercantil: contractes, constitució d’empreses, dissolucions, canvis estatutaris, fusions, escissions, renovació de càrrecs, assistència a Juntes i Consells.

 • Tramitació de Concurs d’acord amb la nova llei concursal.

 • Seguiment d’impagaments.

 • Constitució de societats a l’estranger.

 • Domiciliació de societats.

 • Representació de negocis estrangers a Espanya.

 • Dret Civil.

 • Dret Penal.

 • Testaments.

 • Especialització en

 • Empreses Familiars: planificació de la successió i confecció del protocol familiar.

 • Contractacions amb l’Administració Pública.

CONTACTA’NS