Fiscal

  • Presentació i assessorament de declaracions fiscals/impostos periòdics i anuals: Impost de Societats, IVA, IRPF, operacions intracomunitàries…
  • Tràmits i assistència davant organismes oficials: Hisenda, Generalitat…, amb alta/baixa activitat, obligacions fiscals, etc.
  • Obtenció de certificats de corrent de pagaments, de subcontractistes i de subvencions entre d’altres.

Persones de contacte

  • Representació a inspeccions fiscals, gestió de requeriments i interposició de recursos, gestió d’ajornaments.
  • Estudi i càlculs per optimitzar al màxim la càrrega tributària en tots els impostos: incentius fiscals, deduccions, bonificacions…

Persona de contacte

×
×

Carretó