Jurídica

 • DRET MERCANTIL: Assessorament Jurídic en l’àmbit d’empreses
 • Constitució d’empreses.
 • Dissolució i liquidació d’empreses.
 • Redacció, revisió i modificació d’Estatuts.
 • Nomenament i cessament de càrrecs.
 • Due diligence legal: procés de compravenda d’empreses.
 • Fusions i escissions.
 • Redacció i revisió de contractes: préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, compravenda i donacions de participacions i/o finques.
 • Assistència a Juntes i Consells d’Administració.
 • Impugnació extrajudicial i judicial d’acords socials.
 • DRET ADMINISTRATIU
 • Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos com taxes municipals, IBI, ITP i llicències d’activitat, entre d’altres.
 • DRET PENAL
 • Querelles i denúncies contra socis, administradors i/o tercers.
 • Insolvències punibles (alçament de béns).
 • DRET LABORAL
 • Negociacions amb treballadors.
 • Assistències a CMAC i judicis per reclamacions laborals: acomiadaments, reclamació de salaris…
 • Tràmits, reclamacions i recursos davant l’Administració Pública: TGSS, INSS, FOGASA.
 • DRET CONCURSAL
 • Plantejament jurídic davant de situació de concurs (abans anomenada fallida i suspensió de pagaments).
 • Interposició, seguiment i negociació de procediments concursals.
 • Comunicacions de crèdits enfront empreses concursades.
 • Reclamacions extrajudicials i/o judicials de qualsevol tipus; per exemple Morosos.
 • Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
 • Resolució de contractes. En cas necessari, interposició de demandes.
 • Assessorament Jurídic en l’àmbit personal:
 • Assessorament i planificació hereditària.
 • Testaments.
 • Acceptacions d’herència: gestions amb notaria, càlcul d’impostos, canvis de titularitat.
 • Reclamacions hereditàries: legítima, impugnació de testaments, particions hereditàries.
 • Assessorament i redacció de convenis de separació/divorci.
 • Mediació en conflictes relatius a béns conjugals, fills…
 • Interposició i seguiment de demandes judicials de separació/divorci, de modificació de mesures, de nul·litats matrimonials.
 • Assessorament, redacció, revisió de contractes com ara: compravendes, arrendaments, préstecs, servituds, drets de pas entre finques…
 • Resolució de contractes: redacció de documents i, en cas necessari, interposició de demanda judicial.

Persones de contacte