Jurídica - Bou & Associats

Jurídica

Dret Mercantil: Assessorament jurídic en l’àmbit d’empreses.

 • Constitució d’empreses.
 • Dissolució i liquidació d’empreses.
 • Redacció, revisió i modificació d’Estatuts.
 • Nomenament i cessament de càrrecs.
 • Due diligence legal: procés de compravenda d’empreses.
 • Fusions i escissions.
 • Redacció i revisió de contractes: préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, compravenda i donacions de participacions i/o finques.
 • Assistència a Juntes i Consells d’Administració.
 • Impugnació extrajudicial i judicial d’acords socials.

Dret Administratiu: 

 • Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos com taxes municipals, IBI, ITP i llicències d’activitat, entre d’altres.

Dret Penal: 

 • Querelles i denúncies contra socis, administradors i/o tercers.
 • Insolvències punibles (alçament de béns).

Dret Laboral: 

 • Negociacions amb treballadors.
 • Assistències a CMAC i judicis per reclamacions laborals: acomiadaments, reclamació de salaris…
 • Tràmits, reclamacions i recursos davant l’Administració Pública: TGSS, INSS, FOGASA.

Dret Concursal: 

 • Plantejament jurídic davant de situació de concurs (abans anomenada fallida i suspensió de pagaments).
 • Interposició, seguiment i negociació de procediments concursals.
 • Comunicacions de crèdits enfront empreses concursades.
 • Reclamacions extrajudicials i/o judicials de qualsevol tipus; per exemple Morosos.
 • Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
 • Resolució de contractes. En cas necessari, interposició de demandes.

Persones de contacte

CONTACTA’NS