Bou & Associats | Actualitats Fiscals Febrer 2020
Actualitats Fiscals Febrer 2020

Actualitats Fiscals Febrer 2020

SUMARI

  1. Preus mitjans de venda per a 2020 aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.
  2. Titularitat dels saldos de comptes bancaris que figuren a nom de diverses persones.
  3. El Tribunal Suprem admet la legalitat de les societats professionals si la seva existència respon a un motiu econòmic vàlid.
  4. Inscripció en el Registre Mercantil de les Persones Físiques o Jurídiques que de manera empresarial o professional presten els serveis descrits en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.