Bou & Associats | Codi LEI: El nou identificador d'entitat jurídica
Codi LEI: El nou identificador d’entitat jurídica

Codi LEI: El nou identificador d’entitat jurídica

A partir de gener de 2018, totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial. Aquest codi identificador, anomenat codi LEI, ho hauran d’obtenir totes les persones jurídiques que operen en els següents productes: Renda Fixa, Renda Variable, Derivats OTC, Passius Financers Estructurats i Notes Estructurals.

Es pretén amb aquest codi, identificar les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres, sent una obligació establerta a nivell comunitari i sense la qual, les entitats financeres no permetran operar a aquestes persones jurídiques.

Els codis identificadors de les persones jurídiques han de constar registrats al Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), sent aquí on hauran d’acudir les entitats financeres per acreditar que les persones juridiques han donat compliment amb la prèvia obtenció del codi LEI i que el mateix està en vigor a la data de realització de la inversió financera.

On i com s’obté?
S’ha de sol·licitar davant el Registre Mercantil on estigui domiciliada l’empresa o persona jurídica. Un cop complimentat correctament el document ‘Sol·licitud d’un identificador global LEI’ amb les dades bàsiques de la persona jurídica, el mateix l’ha de signar un apoderat de la Companyia. L’original del document signat s’ha de presentar al Registre Mercantil, juntament amb l’acreditació del pagament de l’aranzel de la sol·licitud, que ascendeix a 100€ + IVA. Actualment, la seva presentació només es pot realitzar de forma presencial o per correu ordinari.

Com es justifica l’apoderament?
No es diu res i en principi no diuen que hagi acreditar-se. Però com es presenta davant el Registre Mercantil, ells podran comprovar si el qual firma té o no poders per signar.

Com i on es paga l’aranzel?
Per transferència bancària, efectiu o taló en el propi Registre Mercantil.

Renovació anual
El codi LEI caduca anualment, de manera que les persones jurídiques que necessitin del mateix hauran de renovar-lo cada any, amb un cost anual d’aranzel per cada renovació de 50€ + IVA.