Bou & Associats | Com es valora la retribució en espècie percebuda per l'administrador de la societat?
Com es valora la retribució en espècie percebuda per l’administrador de la societat?

Com es valora la retribució en espècie percebuda per l’administrador de la societat?

Una consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (en endavant DGT), de 3 de juliol de 2018, aclareix per fi els dubtes sobre si les retribucions en espècie percebudes pels administradors de societats han de valorar-se a valor de mercat -segons les regles de valoració d’operacions vinculades- o, si, per contra, resulten aplicable les regles especials de valoració que preveu l’article 43.1, 1r de la LIRPF.

Recordem que, amb caràcter general, les rendes en espècie es valoren a valor de mercat. No obstant això, el precepte esmentat estableix regles especials de valoració per a determinats rendiments del treball en espècie (cessió de l’ús d’habitatge, cotxe, préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal dels diners, etc.).

En el cas plantejat un membre del Consell d’Administració de la Societat, que a més és Conseller Delegat i té subscrit un contracte d’alta direcció, percep una retribució en espècie per aquest càrrec. Dues són les qüestions que es plantegen al voltant d’aquesta retribució: (i) si escau valorar-les d’acord amb les regles especials anteriorment descrites i (ii) si resulten d’aplicació els supòsits d’exempció establerts legalment per a determinades retribucions en espècie.

Respecte a la primera, la DGT entén que les retribucions en espècie percebudes constitueixen rendiments del treball en espècie que no deriven d’una relació laboral amb la societat, i això amb independència del caràcter laboral o no del contracte subscrit. Aquestes retribucions es perceben per l’exercici d’activitats de direcció, gestió, administració i representació de la societat pròpies del càrrec d’administrador, de manera que es troben compreses dins dels rendiments del treball previstos en l’art. 17.2.e) referent a “retribucions dels administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius”.

Sent així, la DGT part del que disposa l’article 18.2 de la Llei de l’Impost sobre Societats, segons el qual no es consideren persones o entitats vinculades, als efectes de valoració a valor de mercat les operacions realitzades entre elles, a una entitat i els seus consellers o administradors en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions- per concloure que s’apliquen les regles especials de valoració de les retribucions en espècie en lloc de la valoració de mercat.

No obstant això, respecte a la possibilitat de considerar determinats rendiments del treball en espècie exempts de tributació (vals dinar, assegurança de malaltia, tiquets guarderia, etc.). Segons la DGT, la seva aplicació únicament procedeix quan es tracti de rendiments del treball derivats d’una relació laboral, i en la mesura que el vincle que uneix al Conseller Delegat amb la societat no és un vincle laboral sinó mercantil, no podran ser aplicables els supòsits d’exempció.