Bou & Associats | Declaració anual d'operacions amb tercers (Model 347)
Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

El 28 de febrer és l’últim dia per presentar aquesta declaració, si com empresari o professional, en el transcurs del passat exercici 2018, heu realitzat operacions, de caràcter habitual o no, que de forma unitària superin per un mateix client o proveïdor els 3.005,06€ (incloent-hi qualsevol quota i recàrrec repercutit o suportat, també per l’Impost sobre el Valor Afegit).

– Les dades declarades es consignaran desglossades per trimestres.
Imputació temporal: el criteri és la data d’anotació registral de les factures o documents substitutius en els Registres de l’Impost sobre el Valor Afegit (segons el que disposa el Reglament d’aquest impost).

Important!

– Detallar separadament les operacions percebudes en metàl·lic, si sumen més de 6.000€.
– Consignar separadament les contraprestacions per transmissió d’immobles.
– Igualment, les operacions que d’acord amb les normes de l’Impost sobre el Valor Afegit s’hagi efectuat la inversió del subjecte passiu.

De cada una d’aquestes persones o entitats s’han de consignar les següents dades:

– Nom o raó social (si es tractés de persones físiques, el nom i els dos cognoms, NO el nom comercial).
– Número d’Identificació Fiscal.
– Districte postal i Població.
– Import de l’operació.

Si la seva activitat està alhora subjecte a Mòduls per l’Impost de la Renda i en qualsevol d’aquests règims especials de l’Impost sobre el Valor Afegit: Simplificat, Recàrrec Equivalència o R.E.A.G.P., només haurà de declarar les operacions per les quals hagi tingut obligació d’emetre factura o que figurin en el Llibre registre de l’Impost sobre el Valor Afegit suportat.

No s’han d’incloure els imports que hagin estat subjectes a retenció, que figurin en altres declaracions informatives, les importacions-exportacions o les operacions intracomunitàries.

Recordin que estan obligats a presentar la declaració les comunitats de béns-propietaris en règim de propietat horitzontal, així com entitats o establiments de caràcter social, també per les adquisicions que efectuïn al marge d’activitats econòmiques.

Els arrendadors queden exclosos del deure a declarar els lloguers percebuts, quan aquests hagin estat subjectes a retenció, però que continuaran declarant altres operacions que efectuïn o suportin, si s’escau.

Per les operacions incloses en el R.E. del criteri de caixa (també pels quals no s’hi han acollit, però les han suportat) cal declarar el total anual segons aquest criteri, però també seguint el criteri del règim general (trimestralment).

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment.