Bou & Associats | La cessió d'ús de forma gratuïta d'un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari
La cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari

La cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari

La Direcció General de Tributs en la seva consulta V2305-19 de 5 de setembre s’ha pronunciat sobre el cas d’un contribuent que cedeix gratuïtament a la seva neboda pel període de 10 anys, l’ús d’un habitatge de la seva propietat.

L’arrendament, subarrendament o cessió i constitució de drets o facultats d’ús o gaudi sobre béns immobles, a cònjuges o parents inclosos els afins fins al tercer grau, genera en el propietari de l’immoble un rendiment de capital immobiliari que ha de computar en la declaració d’IRPF.

No obstant això, l’article 24 de la Llei de l’impost fixa una regla de valoració mínima per als casos esmentats anteriorment, a l’establir que, el rendiment net mínim a computar no pot ser inferior al que resulti d’aplicar les regles de l’article 85 de la Llei de l’IRPF sobre imputació de rendes immobiliàries, és a dir que el rendiment net no pot ser inferior a:

  • El 2% del valor cadastral que correspongui a l’immoble en cada període impositiu.

  • El 1,1% del valor cadastral si es tracta d’immobles situats en municipis en què els valors cadastrals hagin estat revisats en el propi període impositiu o en els 10 anys anteriors.

  • O bé, per als casos en què l’immoble no tingui valor cadastral o aquest valor no hagi estat notificat al seu titular, el rendiment net total mínim no pot ser inferior a l’1,1% del 50% del valor de l’immoble a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, és a dir, del major de: i) el comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs o ii) el valor, contraprestació o preu d’adquisició.

No obstant l’anterior, la cessió gratuïta d’un immoble no constitueix un arrendament ja que no compleix amb els requisits que estableix l’article 1543 del CC que exigeix ​​l’existència d’un preu cert perquè el negoci pot ser qualificat d’arrendament.

Per aquest motiu i donada la inexistència de preu, la Direcció General de Tributs ha conclòs que en el cas objecte de la consulta estaríem davant d’un immoble urbà que no genera rendiments de capital immobiliari, sinó que genera una imputació de renda immobiliària.