Bou & Associats | Mesures tributàries de caràcter urgent i extraordinàries. Reial decret llei 8/2020
Mesures tributàries de caràcter urgent i extraordinàries. Reial decret llei 8/2020

Mesures tributàries de caràcter urgent i extraordinàries. Reial decret llei 8/2020

El 18 de març de 2020 es publica en el BOE dues normes que introdueixen mesures amb incidència en l’àmbit tributari, donant així resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals ocasionades per la crisi del COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma.

 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

 • Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Són moltes les mesures aprovades de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments, garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació, mesures de suport a la investigació del COVID-19 i altres mesures de flexibilització.

A continuació, exposem les principals mesures que afecten l’àmbit tributari.

1. Autoliquidacions, declaracions i declaracions informatives
Es mantenen els terminis ordinaris per a les declaracions, autoliquidacions i declaracions informatives.

2. Terminis de pagament del deute tributari resultant de Liquidacions i Providències de Constrenyiment

 • S’amplien fins al 30 d’abril de 2020 els terminis de pagament del deute tributari resultant de Liquidacions i Providències de Constrenyiment comunicades amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no hagin conclòs abans de la data esmentada (article 33.1 del RDL).

 • S’amplien fins el 20 de maig de 2020 els terminis de pagament del deute tributari resultant de Liquidacions i Providències de Constrenyiment comunicades a partir del 18 de març de 2020 llevat que el termini inicial sigui més gran (article 33.2 del RDL).

 • Cal destacar que aquestes ampliacions de terminis de pagament no s’apliquen al deute tributari resultant d’autoliquidacions, ja que no s’estenen a l’article 62.1 de la Llei General Tributària.

3. Venciments dels terminis i fraccions d’acords d’ajornaments i fraccionament concedits

 • Similar al punt 2, i per això s’amplia el termini fins al 30 d’abril de 2020 per als comunicats amb anterioritat al 18 de març de 2020 que no hagin conclòs abans d’aquesta data (article 33.1 RDL).

 • En aquells que es comuniquin a partir del 18 de març de 2020 el termini s’estendrà fins el 20 de maig de 2020, llevat que el termini inicial sigui més gran (article 33.2 RDL).

Precissem per últim que en matèria d’ajornaments de deutes tributaris segueix vigent el que disposa el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març (article 14).

4. Terminis relacionats amb el procediment de constrenyiment

 • Els terminis relatius al desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns que no hagin conclòs amb anterioritat al 18 de març de 2020, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020 (article 33.1 RDL).

 • Aquells terminis resultants de comunicacions realitzades a partir del 18 de març de 2020 s’estendran fins el 20 de maig de 2020, llevat que el termini inicial sigui més gran (article 33.2 RDL).

 • No s’executaran garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 (article 33.1 RDL).

5. Terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària

 • El termini s’ampliarà fins al 30 d’abril de 2020, si no ha conclòs abans del 18 de març de 2020 (article 33.1 RDL).

 • Aquells terminis que resultin de comunicacions realitzades a partir del 18 de març s’estendran fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’inicialment atorgat sigui més gran (article 33.2 RDL).

 • El tràmit es considerarà realitzat si l’obligat tributari l’atén sense fer reserva expressa a l’ampliació de terminis (article 33.3 RDL).

6. Terminis per formular al·legacions o d’audiència en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació

 • El termini s’ampliarà fins al 30 d’abril de 2020, si no ha conclòs abans del 18 de març de 2020 (article 33.1 RDL).

 • Aquells terminis que resultin de comunicacions realitzades a partir del 18 de març s’estendran fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’inicialment atorgat sigui més gran (article 33.2 RDL).

 • El tràmit es considerarà realitzat si l’obligat tributari l’atén sense fer reserva expressa a l’ampliació de terminis (article 33.3 RDL).

 • Convé destacar que l’anterior s’aplica als procediments d’aplicació dels tributs (en essència els de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’article 83 de la Llei General Tributària), així com als procediments sancionadors, de devolució d’ingressos indeguts, de rectificació d’errors i de revocació però no als recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives (vegeu els punts 9 i 10 d’aquesta Nota).

7. Durada màxima de procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT
El període comprès entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 no es computarà als efectes de la durada màxima dels procediments indicats, encara que l’Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar tràmits imprescindibles (article 33.5 RDL).

És rellevant precisar que aquesta disposició no s’aplica als procediments tramitats per Comunitats Autònomes, Entitats Locals i altres diferents de l’AEAT.

8. Prescripció i caducitat
El període comprès entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 no es computarà a efectes els terminis de prescripció de l’article 66 de la Llei General Tributària, ni tampoc a l’efecte dels terminis de caducitat (article 33.6 RDL).

9. Notificació de Resolucions en recursos de reposició i procediments economicoadministratius
Només als efectes d’entendre interrompuda la prescripció per la comunicació de les resolucions que posin fi a aquests procediments, s’entendrà suficient un intent de notificació realitzat entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 (article 33.7 RDL).

10. Termini per interposar recursos administratius en matèria tributària
El termini per a recórrer en via administrativa actes tributaris o resolucions econòmic-administrativa no s’iniciarà fins passat el 30 d’abril de 2020. Aquest termini s’iniciarà amb la notificació (realitzada d’acord amb la Llei General Tributària) si fos posterior a aquesta data (article 33.7 RDL).

11. Especialitat de la normativa duanera
S’excepciona de l’anterior a la normativa duanera que es regirà en matèria de terminis i requeriments per la seva normativa específica (article 33.4 RDL).

A més, el titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’AEAT pot acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que aquell inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials (article 32 RDL).

12. Procediments de la Direcció General de Cadastre

 • Els terminis per atendre requeriments i sol·licituds d’informació s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020, si no han conclòs abans del 18 de març de 2020 (article 33.8 RDL).

 • Els terminis d’al·legacions o tràmits d’audiència que resultin de comunicacions realitzades a partir del 18 de març s’estendran fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’inicialment atorgat sigui més gran.

 • El tràmit es considerarà realitzat si l’obligat tributari l’atén sense fer reserva expressa a l’ampliació de terminis (article 33.8 RDL).

 • El període entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada dels procediments iniciats d’ofici, sense perjudici de les actuacions que es considerin imprescindibles (article 33.8 RDL).

13. Aplicació de determinades mesures als procediments iniciats abans del 18 de març de 2020
La disposició transitòria tercera del RDL estén la suspensió de terminis del seu article 33 als procediments la tramitació dels quals s’hagi iniciat abans del 18 de març de 2020.

14. Modificacions en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
S’estableix l’exempció en la quota gradual de l’AJD per a les escriptures que formalitzen novacions de préstecs i crèdits hipotecaris que es realitzin a l’empara del RDL (Disposició final primera del RDL).