Bou & Associats | Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU
Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Ahir a la tarda, 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats NO va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de 18 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
Aquesta circumstància provoca la cessació dels efectes de la reforma que els hi va ser comunicada en anterior circular, el que implica que es torna a la regulació anterior de la LAU que estava vigent abans del dia 19 de desembre de 2018, data en que va entrar en vigor la reforma.

La regulació anterior serà novament aplicable un cop es publiqui l’acord de derogació de la reforma en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i, entre altres, als contractes de LLOGUER D’HABITATGE tornaran a estar sotmesos a les directrius següents:

– Període contractual mínim de 3 anys.
– La pròrroga del contracte serà anual, fins a un màxim de 3.
– No hi ha límit als imports de les garanties complementàries a la fiança legal que demani l’arrendador.
– L’arrendador persona jurídica no vindrà obligat per norma a assumir les despeses de formalització del contracte ni de gestió immobiliària.
– L’arrendatari torna a estar obligat a pagar l’Impost de transmissions patrimonials i Actes jurídics documentats per la subscripció de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent.

Els contractes d’arrendament d’habitatge que hagin estat firmats en el període comprés entre el 19 de desembre de 2018 i la data de publicació de la derogació de la norma al BOE estaran sotmesos al que disposa el Reial Decret Llei indicat a efectes de seguretat jurídica, o sigui, no podrà canviar-se el contingut dels contractes si no és amb acord entre els implicats.