You are currently viewing 3ª Convocatòria Ajudes Digitalització d’Empreses (Pimes entre 0 i menys de 3 treballadors)

3ª Convocatòria Ajudes Digitalització d’Empreses (Pimes entre 0 i menys de 3 treballadors)

Benvolguts clients,

El Kit Digital és una iniciativa de Red.es, organisme adscrit al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Seran subvencionables les despeses en què incorri el beneficiari per a l’adopció de les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents:

 • Lloc web i presència a Internet.
 • Comerç electrònic.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Gestió de clients.
 • Intel·ligència empresarial i analítica.
 • Serveis i eines d’oficina virtual.
 • Gestió de processos.
 • Factura electrònica.
 • Comunicacions segures.
 • Ciberseguretat.

Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses (seguint la definició que s’estableix a l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió) i els autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol. També podran obtenir la condició de beneficiaries les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida sempre que exerceixin activitat econòmica i tinguin domicili fiscal en territori espanyol.

No obstant, no podran ser beneficiàries:

 • Les unions temporals d’empreses (UTE).
 • Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits al programa ni aquelles a les que aquests Agents Digitalitzadors contractin o subcontractin la prestació parcial o total de les solucions de digitalització.
 • Els autònoms societaris i autònoms col·laboradors.

Quantia
L’import dels ajuts, anomenats ”bo digital”, serà de 2.000€ per al Segment III.

Els beneficiaris (empreses) podran formalitzar Acord amb els Agents Digitalitzadors únicament per una solució de digitalització per cada Categoria de Solució de Digitalització. Els imports màxims dels ajuts per a cada Categoria depenen del segment en el que s’inclogui l’empresa i van dels 125€ als 6.000€.

Per a les empreses del Segment III, el pressupost total inicialment convocat és de 500.000.000€.

Termini
El termini de presentació de sol·licituds per al tercer segment d’empreses (entre 0 i menys de 3 treballadors) s’iniciarà el dia 20 d’octubre de 2022 a les 11:00 hores i finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2023 a les 11:00 hores.

Des de Bou & Associats, posem tots els mitjans oportuns per si és del vostre interès accedir a aquesta ajuda i tramitar-ho directament amb nosaltres.
Per contactar amb Bou & Associats: Guillem Bou – gbc@bouassociats.com