Actualitats Fiscals Setembre 2020

SUMARI Retribució dels administradors i consellers. Aprofitament de la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors. Exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic. El Tribunal Suprem rebutja que la inspecció apliqui el criteri de la inscripció comptable als ingressos (anticipats) i el de la meritació a … Llegiu mésActualitats Fiscals Setembre 2020

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2020

SUMARI Ampliació de la vigència d’ús de certificats electrònics caducats. Models de declaració de l’Impost de Societats i l’Impost sobre la Renda de no Residents 2019. Novetats COVID-19. Mesures fiscals en matèria de l’Impost de Societats per a la reactivació de l’activitat econòmica. Inspeccions tributàries mitjançant videoconferència. Nous models per a la regularització voluntària del … Llegiu mésActualitats Fiscals Juliol – Agost 2020

Actualitats Fiscals Juny 2020

SUMARI Mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19 contemplades en el Reial decret llei 19/2020. Possible ajornament de les noves declaracions informatives. Límit a la distribució de dividends amb motius del Reial decret llei 18/2020 de mesures socials en defensa de … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2020

Actualitats Fiscals Maig 2020

SUMARI Campanya de Renda 2019: 10 qüestions a tenir en compte. Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals adoptades davant el coronavirus. Donatius COVID-19: Efectes fiscals i obligacions formals. Càlcul de la quantia de l’ajornament previst en el Reial decret llei 7/2020. Visualitzar document complet Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Abril 2020

SUMARI Recapitulació informativa de mesures tributàries, mercantils i societàries adoptades enfront del COVID-19. La modificació de crèdits hipotecaris que no sols afecti el tipus d’interès o al termini d’amortització està exempta d’AJD. La reducció per lloguer d’habitatge és aplicable amb independència de la seva qualificació en la Llei d’Arrendaments Urbans. Regularització voluntària de deutes tributaris … Llegiu mésActualitats Fiscals Abril 2020

Actualitats Fiscals Març 2020

SUMARI Són els ocupadors els qui suporten la càrrega d’acreditar enfront d’Hisenda la veracitat de les dietes pagades als seus treballadors. Canvis en l’IVA del comerç intracomunitari. Altres mesures tributàries contemplades en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la … Llegiu mésActualitats Fiscals Març 2020

Actualitats Fiscals Febrer 2020

SUMARI Preus mitjans de venda per a 2020 aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. Titularitat dels saldos de comptes bancaris que figuren a nom de diverses persones. El Tribunal Suprem admet la legalitat de les … Llegiu mésActualitats Fiscals Febrer 2020

Actualitats Fiscals Gener 2020

SUMARI Reflexions per al tancament de l’any comptable i fiscal 2019. Comentaris al Reial Decret-llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Publicada en el BOE i amb mínims canvis l’ordre de mòduls per a 2020. Mesures tributàries programa coalició PSOE – Unides Podemos. … Llegiu mésActualitats Fiscals Gener 2020

Actualitats Fiscals Desembre 2019

SUMARI Canvis en els models 390, 349, 347 i 190. Possibles novetats tributàries per a l’any 2020. Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat de l’IVA per a 2020. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’IIVTNU (Plusvàlua) quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut. La renúncia als drets de subscripció preferent és … Llegiu mésActualitats Fiscals Desembre 2019

Actualitats Fiscals Novembre 2019

SUMARI L’exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real. El Tribunal Suprem anul·la l’apartat del Reglament d’Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l’existència d’indicis de delicte fiscal. Obligats a presentar davant l’AEAT declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Deduïbilitat en l’Impost de Societats de … Llegiu mésActualitats Fiscals Novembre 2019