You are currently viewing Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2021

Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2021

· RETENCIONS i IVA: QUART TRIMESTRE i RESUMS ANUALS
· DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS)
· DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS
· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al quart trimestre d’enguany.

Termini: 15 de gener per domiciliar, 20 de gener en els altres casos.
· RETENCIÓ A RENDES DEL TREBALL I D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, DE LLOGUER D’IMMOBLES I DE CAPITAL MOBILIARI, Model 111/115/123.

Termini: 20 de gener
· IMPOST S/ BEGUDES ENSUCRADES.
· (Declaració Informativa Anual fins al 28/02/2022).

Termini: 25 de gener per domiciliar, 1 de febrer en els altres casos.
· IMPOST VALOR AFEGIT (IVA), Model 303 i 390.
· OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES, Model 349.
· PAGAMENT A COMPTE DE RENDA, Model 130/131.

Termini: 31 de gener
· RESUM ANUAL PER RETENCIONS EFECTUADES, Model 180/190/193.
· DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES, Model 184.

Termini: 28 de febrer
· DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS, Model 347.

Termini: 31 de març
· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER, Model 720.

Consulti’ns qualsevol dubte, a través del mitjà que consideri oportú.