Bou & Associats | Comunicacions a realitzar al Novembre a l'AEAT amb efectes per al 2020
Comunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

Comunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

El mes de novembre resulta en moltes ocasions de vital importància a l’hora de determinar les nostres obligacions amb l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent: en aquest cas 2020.

És en aquest “lapse temporal delimitat“, on determinats contribuents podran causar alta, baixa o modificar les seves obligacions tributàries al respecte d’alguns dels tributs pels quals han de “donar comptes” a l’Administració.

Així, podem resumir en aquest quadre informatiu:

COMUNICACIÓ A REALITZAR

  • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de Devolució Mensual (REDEME). Model 036 de l’AEAT.

  • SII: Opció o renúncia per l’administració electrònica dels llibres registre. Model 036 de l’AEAT.

  • SII: Comunicació de l’opció/renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model 036 de l’AEAT.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals. Model 036 de l’AEAT.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l’Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es rebi el document en què consti la liquidació practicada. Amb caràcter general al novembre. Model 036 de l’AEAT. 

  • Comunicació de la renúncia al Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol (novembre i desembre). Model 149 de l’AEAT.

SII: Subministrament d’Informació Immediata.
REDEME: Registre de Devolució Mensual.

Així, com podem observar, al respecte de l’aplicació de l’innovador Sistema d’Informació Immediata (SII) els qui estiguin obligats a la seva aplicació podran renunciar, mitjançant la presentació del model 036 de l’AEAT al mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què es vol tingui efecte (novembre de 2019 perquè tingui efectes a partir de 1 de gener de 2020).

A més, per descomptat, al mes de novembre hauran de ser presentats, fins al dia 20 del mateix, els models de liquidació i autoliquidació mensuals d’aquelles empreses la periodicitat al respecte de les obligacions tributàries van de mes a mes i al mateix temps existeixen altres obligacions que tenen com a data fi per la seva presentació el 2 de desembre de 2019 (normalment la data límit és el 30 de novembre però aquest exercici és dia inhàbil, passant al dia hàbil següent a la fi del termini en període voluntari). A tall d’exemple:

·  Renda i Societats.
·  IVA.
·  Impost sobre Primes d’Assegurances.
·  Impostos Especials de Fabricació.
·  Impost Especial sobre Electricitat.
·  Impostos Mediambientals.

A més, entre l’1 i el 30 de novembre, no hem d’oblidar presentar el Model 232 de Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, quan estiguem obligats a ells i no el nostre període impositiu coincideixi amb l’any natural.