Bou & Associats | El reglament d'Auditoria quantifica les sancions per no presentació de comptes anuals

Bou & Associats

El reglament d’Auditoria quantifica les sancions per no presentació de comptes anuals

Totes les societats mercantils tenen l’obligació de realitzar el dipòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil en el termini d’un mes des de la seva aprovació per la junta de socis (Art. 279 LSC).

L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’òrgan d’administració té com a conseqüència el tancament del full registral de la societat (Art. 282 LSC), el que suposa la impossibilitat per aquesta d’inscriure en el Registre Mercantil qualsevol document, mentre no es compleixi amb l’obligació de dipòsit.

D’altra banda, l’article 283 LSC regula el règim sancionador per la no presentació de comptes, sanció que imposarà l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d’expedient i els imports podran oscil·lar entre:

  • 1.200 i 60.000€.

  • Fins 300.000€ per cada any de retard per societats, o grups de societats amb volum de facturació superior a 6 milions d’€.

La sanció dependrà del volum de facturació i partides d’actiu de la societat, corresponents a l’últim exercici declarat a l’Administració Tributària.

Doncs bé, la novetat és que el 30 de gener de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, que desenvolupa i quantifica en el seu règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes i que introdueix les següents novetats:

  • Termini de resolució i notificació del procediment sancionador: El termini total per a resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador serà de sis mesos des de l’adopció pel president de l’ICAC de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió de procediment i de la possible ampliació del termini segons el que estableix la LPAC.

  • Quantificació dels criteris per determinar l’import de la sanció: L’import de les sancions serà de:

    • 0,5‰ de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5‰ de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària (Impost sobre Societats), l’original s’ha d’aportar en la tramitació de procediment.

    • 2% del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil, en cas de no aportar la declaració tributària.

  • En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos més gran que el 2% del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10%.

L’import de les sancions està sotmès als límits que estableix l’article 283 LSC anteriorment comentats. A més, en el cas que els comptes anuals es dipositin abans de l’inici del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i es reduirà en un 50%.

Aquestes infraccions prescriuen als tres anys.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp