You are currently viewing Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

En la resolució 0034/2020 de 22 de setembre de 2021, el Tribunal Econòmic Administratiu Central -TEAC-, es ”fa ressò” i confirma en la pràctica, el canvi normatiu que conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, es va realitzar canviant la redacció de l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària -LGT-, per modificar el règim de recàrrecs per declaració extemporània (fora de termini) sense requeriment previ des de l’11 de juliol de 2021.

Així, el criteri del TEAC estableix:

(…) el nou sistema de recàrrecs que s’estableix és d’aplicació als recàrrecs exigits amb anterioritat a la seva entrada en vigor (de la Llei 11/2021), sempre que la seva aplicació resulti més favorable per a l’obligat tributari i el recàrrec no hagi adquirit fermesa, (…)

El nou règim, en molts casos, pot arribar a resultar molt més favorable per als obligats tributaris que el règim que existia previ a 11 de juliol de 2021.

Però a més el TEAC assenyala, en els mateixos termes que ho fa la Disposició Transitòria Primera, apartat 1, de la Llei 11/2021, que:

La revisió dels recàrrecs no fermes i l’aplicació de la nova normativa es realitzaran pels òrgans administratius i jurisdiccionals que estiguin coneixent de les reclamacions i recursos.

Aquesta última obligació és la que motiva que el mateix TEAC, en la seva Resolució 0034/2020, que es procedeixi a la modificació del recàrrec per declaració extemporània exigit a una entitat mercantil, conseqüència d’una liquidació de l’Impost sobre Societats, en els termes assenyalats en el nou apartat 2 de l’article 27 de la LGT, per ser la nova regulació més favorable a la reclamant i no haver-hi, el recàrrec inicialment liquidat, adquirit fermesa.